BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1067/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 września 2002r.

 

w sprawie: postawienia w stan likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. oraz powołania likwidatora.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), w związku § 2 i § 5 Uchwały nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji w związku z § 4 uchwały Nr XLV/307/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia majątku trwałego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 października 2002 roku stawia się w stan likwidacji Wielospecjalistyczny Szpital "Puszczykowo" z siedzibą w Puszczykowie, ul. Kraszewskiego 11 zwany dalej Szpitalem.

§ 2. Na likwidatora wyznacza się Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, która powoła swojego pełnomocnika - Pana dr Krzysztofa Szumę. Likwidator powoła pełnomocnika ds. medycznych.

§ 3. W okresie likwidacji Szpital będzie prowadzony pod jego dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazów "w likwidacji".

§ 4. 1. Do czasu zakończenia likwidacji mieniem Szpitala zarządza likwidator. Z dniem otwarcia likwidacji wygasają wszelkie inne pełnomocnictwa udzielone przed tym dniem.
2. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora Szpitala w zakresie niezbędnym do zakończenia jego działalności jako Szpitala s.p.z.o.z.
3. Bez zgody organu założycielskiego likwidator nie jest uprawniony do zaciągania w imieniu Szpitala nowych zobowiązań w zakresie innym, aniżeli wskazany w ust. 4.
4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy wykonania zobowiązań lub świadczeń już wymagalnych, a także podejmowania czynności faktycznych i prawnych związanych z zakończeniem działalności Szpitala.

§ 5. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1) realizacja harmonogramu likwidacji, który stanowi załącznik nr 1* do niniejszej uchwały;
2) zgłoszenie do rejestru publicznych zakładów zdrowotnych oraz Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji Szpitala i ustanowieniu likwidatora;
3) zawiadomienie banku prowadzącego rachunek Szpitala oraz właściwego miejscowego urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych o otwarciu oraz zamknięciu likwidacji Szpitala;
4) sporządzenie i niezwłoczne przekazanie organowi założycielskiemu zaopiniowanego przez biegłego bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji Szpitala;
5) przekazanie organowi założycielskiemu wszystkich dokumentów, ekspertyz i analiz oraz pisemnego sprawozdania z likwidacji w terminie do 30 dni od zakończenia likwidacji.

§ 6. 1. Likwidatorowi nie wolno zajmować się konkurencyjnymi interesami działających podmiotów gospodarczych czynnych i "w likwidacji".
2. Likwidator odpowiada osobiście za przekroczenie zakresu swego działania oraz za wyrządzone szkody zarówno wobec organu założycielskiego, jak i Szpitala oraz osób trzecich.

§ 7. Wykonanie uchwały powierz się członkowi Zarządu Gabrieli Ozorowskiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształcenie Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji Wielospecjalistycznego Szpital "Puszczykowo" zostaje postawiony w stan likwidacji.
Wykonując upoważnienie zawarte w przytoczonej uchwale Zarządu Powiatu powołał likwidatora – firmę Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej sp. z o.o. W umowie z dnia 13.07.2001 r. zawartej z firmą CEG FAE określono w zakresie obowiązków doradcy prywatyzacyjnego również przeprowadzenie likwidacji Szpitala.
Otwarcie postępowania likwidacyjnego nastąpi z dniem 1 października 2002 r. Bilans Szpitala na dzień przekazania przedmiotu dzierżawy określonego w umowie z dnia 26 lipca 2002 r. będzie zarazem stanowić bilans otwarcia likwidacji.
Uchwała wymienia obowiązki likwidatora, określa zakres odpowiedzialności likwidatora za wyrządzone szkody oraz za przekroczenie zakresu swojego działania.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 13:19
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-23 15:27

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6516
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-24 09:12
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-20 15:45