BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1074/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 października 2002r.

w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr 1075/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 października 2002r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Kórnickiemu Towarzystwu Śpiewaczemu w Kórniku na pokrycie części kosztów przejazdu zespołu na Ogólnopolski Festiwal Pieśni "Calante Deo".

Uchwała Nr 1076/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 października 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację kotłowni w OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
pl. Przemysława 9.

Uchwała Nr 1077/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 października 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachów budynków czteropokojowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach - Gmina Dopiewo oraz odgrzybienia części pomieszczeń.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej dokumentacji.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 1078/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 października 2002r.

w sprawie:
zlecenia firmie "Zakład Malarski - Andrzej Lewandowski" robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji umowy nr WA 3432/23/2002.

Uchwała Nr 1079 /2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 października 2002r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja segmentu „D” budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu".

Uchwała Nr 1080/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 października 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej ręki na wybór inspektora nadzoru nad wykonywaniem I etapu prac związanych z modernizacją segmentu "D" w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Banery