BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1093/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 października 2002r.

 

w sprawie: udzielenia ulgi czynszowej Spółce Partnerskiej Głodowska, Kucharczyk-Baumann, Modzelewska, Szperkowska - Lekarska Praktyka Diabetologiczna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254),
Zarząd uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się udzielić ulgi w opłatach czynszowych Spółce Partnerskiej Głodowska, Kucharczyk-Baumann, Modzelewska, Szperkowska - Lekarska Praktyka Diabetologiczna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.
2. Postanawia się w sprawie określonej w § 1 pkt 1 odstąpić od stosowania zasad wynikających z Uchwały Nr 709/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 29 października 2001 roku.

§ 2. Wartość przedmiotowej ulgi wynosi 33.066 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych) netto.

§ 3. 1. Kwota, o której mowa w § 2 niniejszej Uchwały zostanie rozliczona z przyszłego czynszu przysługującemu Wynajmującemu
2. Ulga czynszu za dany miesiąc wynosi 50% podstawowego czynszu wynikającego z umowy zawartej między Wynajmującym a Najemcą.
3. Harmonogram rozliczenia kwoty wskazanej w § 2 określa załącznik nr 1* do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Spółka Partnerska Głodowska, Kucharczyk-Baumann, Modzelewska, Szperkowska - Lekarska Praktyka Diabetologiczna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 zwróciła się do Zarządu Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o rozliczenie nakładów poniesionych na remont pomieszczeń usytuowanych na II piętrze budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.
Zgodnie z zapisami § 5 umowy najmu zawartej w dniu 9 października 2001 pomiędzy Powiatem:
3. Najemca przeprowadzi adaptację wynajmowanych pomieszczeń na podstawie projektu adaptacji wykonanego przez osobę uprawnioną, zatwierdzonego przez zarządcę nieruchomości oraz wstępny kosztorys przedwykonawczy prac adaptacyjnych, który po zweryfikowaniu będzie podstawą do późniejszego rozliczenia z czynszu.
4. Koszty dostosowania stanu wynajmowanych pomieszczeń do stanu odpowiadającego standardom wymaganym przez Kasę Chorych, Sanepid i rzeczoznawcę p.poż. poniesione przez Najemcę zostaną po przedstawieniu kosztorysu powykonawczego i rachunków oraz po zweryfikowaniu tych dokumentów przez Zarządcę odliczone od czynszu na zasadach określonych decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego.
5. W wypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego przed końcem spłaty nakładów określonych w p. 4 umowy Wynajmujący zobowiązuje się do spłaty pozostałej części kosztów poniesionych przez Najemcę nakładów przeznaczonych do odliczeń zwaloryzowanej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług.
Zgodnie z powyższym Najemcy przysługiwało uprawnienie zwrócenia się do Wynajmującego z wnioskiem o rozliczenie wydatków poniesionych na remont wynajmowanych przez niego pomieszczeń. Po zweryfikowaniu: projektu budowlanego, kosztorysu budowlanego oraz kosztorysu powykonawczego przez Panią mgr inż. R. Lisiecką (osobę uprawnioną do weryfikowania kosztorysów budowlanych) oraz Zarządcę nieruchomości spółkę „Lider”, proponuje się uwzględnić przy rozliczeniu kosztów w/w remontu kwotę w wysokości 33.066 zł netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych) - wartość kosztorysu budowlanego.
Kwotę 33.066 zł proponuje się rozliczyć z przyszłego czynszu opłacanego przez Najemcę przy założeniu, że czynsz miesięczny zostanie umniejszony o 50%, aż do pełnej wysokości rozliczenia kwoty uznanych wydatków (rozwiązanie przyjęto m.in. w stosunku do NZOZ Ellmed i Konsyliarz).

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.


 

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 14:01
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-25 11:54

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9023
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-25 14:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35