BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 grudnia 2002r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego w ilości 60.000 litrów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 2/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 grudnia 2002r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu, ul. Słowackiego 8".
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 3/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 grudnia 2002r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie na pokrycie części kosztów organizacji koncertu kolęd.

Uchwała Nr 4/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 grudnia 2002r. 

w sprawie:
udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "JEDYNKA" w Luboniu na przeprowadzenie VII Halowego Turnieju Piłkarskiego "Mikołajkowego".

Uchwała Nr 5/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 grudnia 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej zgodnie z Polską Normą: PN-S-73200 oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 167, poz. 1379).
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 6/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 grudnia 2002r.

w sprawie:
zlecenia Panu Andrzejowi Strzyżowi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kotłowni gazowej w ZSOiZ w Rokietnicy - filia w Owińskach, ul. Poznańska 15".

Uchwała Nr 7/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 grudnia 2002r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Banery