BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 9/2002
ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2002r.

 

w sprawie: zmiany w regulaminie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, który jest załącznikiem do uchwały Nr 855/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 18 marca 2002 roku.

Na postawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592), art. 36 a ust. 5 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami). Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 855/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 18 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia "regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki":
§ 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
W skład Komisji wchodzi:
a) po trzech przedstawicieli:
- Powiatu Poznańskiego
- organu sprawującego nadzór pedagogiczny
b) po dwóch przedstawicieli:
- rady pedagogicznej
- rady rodziców,
c) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.

Pkt 2 otrzymuje brzmienie:
W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa organ prowadzący tę szkołę lub placówkę w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Wykreśla się w § 12 ust. 3.
W § 12 dotychczasowe oznaczenie "ust. 4" otrzymuje brzmienie "ust. 3".

§ 2. Pozostała treść regulaminu pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji-Przemysławowi Wantuchowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 96.67.329 z późniejszymi zmianami) do zadań Zarządu Powiatu należy określenie regulaminu konkursu na dyrektora szkoły (placówki). W dniu 4.05.2002 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 marca 2002 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 02.41.362) zmieniająca w art. 36a ust. 5, dotyczący składu Komisji Konkursowej. Do tej pory samorząd miał 3 przedstawicieli w Komisji, Kuratorium - 2, a po jednym: rada pedagogiczna, rodzice i zakładowe organizacje związkowe. Obecnie, zarówno samorząd jak i Kuratorium mają w komisji po 3 przedstawicieli, natomiast rada pedagogiczna i rodzice po 2, a zakładowe organizacje związkowe po 1. Dlatego też, dokonano zmian w § 8 pkt 1 Regulaminu. Dotychczasowy Regulamin przewidywał w § 8 pkt 2, że w przypadku nowotworzonej szkoły (placówki) skład komisji jest ściśle określony (3 przedstawicieli samorządu, 2 Kuratorium i po jednym przedstawicielu organizacji związkowych).
Ze względu na zapis w § 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty mówiącym, że skład komisji w takim przypadku określa organ prowadzący w uzgodnieniu z organem prowadzącym nadzór pedagogiczny, właściwym rozwiązaniem jest zmiana § 8 ust. 2 Regulaminu na zaproponowany w uchwale. Ze względu na wykreślenie z ustawy o systemie oświaty w § 36a ustępu 5, mówiącego o liczbie przedstawicieli samorządu i Kuratorium nie mniejszej niż łączna liczba przedstawicieli rady pedagogicznej, rodziców i związków zawodowych, zasadne jest usunięcie mówiącego o tym ustępu 3 w § 12 Regulaminu.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:39
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-27 10:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5529
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-27 11:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15