BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 21/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2002r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2002r.

Na podstawie: art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1999r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i zmiany) oraz art. 61b ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz. U. 150, poz. 983 i zmiany). Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002, nr XXXIX/278/2001, z dnia 18 grudnia 2001r. zmienionej: uchwałą Rady nr XLI/288/2002 z dnia 26 lutego 2002r., uchwałą Rady nr XLIV/305/2002 z dnia 21 maja 2002r., uchwalą Rady nr XL VI/313/2002 z dnia 25 czerwca 2002r., uchwałą XLVIII/32912002 z dnia 27 sierpnia 2002r., uchwałą XLIX1339/2002 z dnia 24 września 2002r., uchwałą Rady L/341/2002 z dnia 8 października 2002r., uchwałą Zarządu nr 1102/2002 z dnia 28 października 2002r., uchwałą Zarządu nr 1117/2002 z dnia 8 listopada 2002r., uchwałą Rady nr II/8/II/2002 z dnia 25 listopada 2002r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 71.777 zł, które po zmianach wynoszą 64.829.174 zł, w tym:
1) nie zmienia się kwota dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, która wynosi 8.220.681 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1*).
2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego 71.777 zł, które po zmianach wynoszą 68.323.611 zł, w tym:
1) nie zmienia się kwota wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, która wynosi 8.220.681 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2*),
2) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 39.854zł, które po zmianach wynoszą 31.407.594 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*),
3) zmniejsza się wydatki majątkowe o 311.607 zł, które po zmianach wynoszą 4.372.515 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4*).

§ 2. Zmienia się przeznaczenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (zgodnie z załącznikiem nr 5*).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
DOCHODY
I. Wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej nie ulega zmianie, wynosi 8.220.681 zł.
II. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody zwiększają się o kwotę 71.777 zł, obejmują zmiany:
1. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB I/3011/606/2002 z dnia 08.11.2002r. zwiększa się wysokość dotacji celowej w § 213 o kwotę 46.869 zł, z tego:
a) w dziale 801 — Oświata i wychowanie, zwiększa się wysokość dotacji o kwotę 11.432 zł, w tym:
- w rozdziale 80102 — Szkoły podstawowe specjalne — 4.823 zł,
- w rozdziale 80111 — Gimnazja specjalne — 424 zł,
- w rozdziale 80120 — Licea ogólnokształcące — 2.491 zł,
- w rozdziale 80121 — Licea ogólnokształcące specjalne — 513 zł,
- w rozdziale 80130 — Szkoły zawodowe — 3.181 zł.
b) w dziale 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 — Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększa się wysokość dotacji o kwotę 35.437 zł.
Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych — w ramach wdrażania reformy oświaty.
2. W dziale 853 — Opieka społeczna, w rozdziale 85302 — Domy pomocy społecznej, zwiększa się wysokość dotacji celowej w § 213 o kwotę 24.908 zł, z tego:
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB I/3011/660/2002 z dnia 29.11.2002r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 22.300 zł, w celu urealnienia planu dotacji do zakresu realizowanych zadań,
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB 1/3011/414/2002 z dnia 27.11.2002 r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 2.608 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w domach pomocy społecznej, w związku z uruchomieniem nowych miejsc.
Ogółem dochody budżetu Powiatu Poznańskiego po zmianach wynoszą 64.829.174 zł.

WYDATKI
I. Wysokość wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej nie ulega zmianie, wynosi 8.220.681 zł.
II. Wysokość wydatków na zadnia własne zwiększa się o kwotę 71.777 zł, zmiany obejmują:
1. W dziale 750 — Administracja publiczna, przenosi się środki finansowe w kwocie 285.000 zł, z wydatków majątkowych w rozdziale 75020 — Starostwa powiatowe na pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75019 — Rady powiatów (zgodnie z Uchwałą Nr 929/2002 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2002 r.).
2. W dziale 801 — Oświata i wychowanie, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 28.487 zł, w tym:
a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 9.216 zł, z tego:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 6.799 zł, (w tym z dotacji 4.823 zł, oraz ze środków ze zmiany przeznaczenia dotacji kwota 1.976 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.417 zł,
b) w rozdziale 80111 — Gimnazja specjalne, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 1.545 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 197 zł, (w tym zwiększenie z dotacji kwota 424 zł, oraz ze środków ze zmiany przeznaczenia dotacji zmniejszenie o kwotę 227 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.348 zł.
c) w rozdziale 80120 — Licea ogólnokształcące, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 5.973 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 221 zł, (w tym zwiększenie z dotacji kwota 2.491 zł, oraz ze środków ze zmiany przeznaczenia dotacji zmniejszenie o kwotę 2.270 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.752 zł.
d) 80121 — Licea ogólnokształcące specjalne, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 1.026 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 78 zł (w tym zwiększenie z dotacji kwota 78 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 948 zł.
e) w rozdziale 80130 — Szkoły zawodowe, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 12.928 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 5.713 zł, (w tym zwiększenie z dotacji kwota 3.181 zł, oraz ze środków ze zmiany przeznaczenia dotacji zwiększenie o kwotę 2.532 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.215 zł,
f) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, zmniejsza się wydatki o kwotę 514 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 1.278 zł (zmiana przeznaczenia dotacji),
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 764 zł.
g) w rozdziale 80140 — Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.687 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 2.534 zł (zmiana przeznaczenia dotacji),
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 847 zł.
3. W dziale 853 — Opieka społeczna, przenosi się środki w kwocie 38.332 zł, z pozostałych wydatków bieżących w rozdziale 85301 — Placówki opiekuńczo-wychowawcze (w PCPR) na pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 85304 — Rodziny zastępcze.
4. W dziale 853 — Opieka społeczna, w rozdziale 85302 — Domy pomocy społecznej, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 24.908 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 22.300 zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.608 zł.
5. W dziale 853 — Opieka społeczna, w rozdziale 85318 — Powiatowe centra pomocy rodzinie, przenosi się środki finansowe w kwocie 26.607 zł, z wydatków majątkowych na pozostałe wydatki bieżące (zgodnie z Uchwałą Nr 928/2002 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2002 r.).
6. W dziale 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 18.382 zł, w tym:
a) w rozdziale 85403 — Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 3 5.437 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 31.971 zł (w tym zwiększenie z dotacji kwota 31.971 zł).
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.466 zł.
b) w rozdziale 85406 — Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 10.338 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 16.001 zł (zmiana przeznaczenia dotacji),
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.663 zł.
c) w rozdziale 85410 — Internaty i bursy szkolne, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 6.717 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 7.612 zł (zmiana przeznaczenia dotacji),
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 895 zł.
Ogółem wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego po zmianach wynoszą 68.323.611 zł.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

Skarbnik Powiatu Poznańskiego
Renata Ciurlik

* Załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:50
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-27 14:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2730
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-27 14:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23