BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 24/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2002r.

 

w sprawie: powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Policealnym Studium Informatyki dla Dorosłych przy Zespole Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Na postawie: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 01.29.323 z późniejszymi zmianami) w związku § 122 ust. 1 tego rozporządzenia, Uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Roberta Büchtinga na przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, która przeprowadzać będzie egzamin z praktycznej nauki zawodu w Policealnym Studium Informatyki dla Dorosłych, które wchodzi w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

§ 2. Członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje Przewodniczący Komisji.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W związku z pismem z dnia 17.12.2002 roku pana Kazimierza Nowaka dyrektora Zespołu Szkół w Rokietnicy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z praktycznej nauki zawodu zgodnie z § 3 ust. 2 i ust. 4 Załącznika Nr 2 rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 01.29.323 z późniejszymi zmianami) organ prowadzący szkołę powołuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej a przewodniczący komisji powołuje co najmniej dwóch egzaminatorów spośród nauczycieli posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe.
W związku z powyższym proponuję powołać na przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w roku szkolnym 2002/2003 w Policealnym Studium Informatyki dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 pana Roberta Büchtinga.

Członek Zarzadu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 10:08
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-27 14:32

« wstecz

Banery