BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 201 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2003r.

w sprawie:
powierzenia Pani Halinie Kalisz stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku ul. Poznańska 2.

Uchwała Nr 202/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2003r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 203/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2003 r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 204/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2003r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 205/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2003r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 206/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2003r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 207/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2003r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 208/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2003r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 209/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2003r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 210/ 2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2003 r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 211/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2003r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 212/03
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2003r.

w sprawie:
udzielenia kwoty dofinansowania Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na badania wykopaliskowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Radzimiu.

Uchwała Nr 213/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2003r.

w sprawie:
Unieważnienie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników o pojemności 1,5 m3 wykonanych z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów.

Uchwała Nr 214/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników o pojemności 1,5 m3 wykonanych z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 215/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 lipca 2003r.

w sprawie:
1. Wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia I etapu remontu kapitalnego budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu ul. Słowackiego 8 wykonywanego na podstawie umowy z dnia 27 listopada 2002 r. przez Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe" BUDOPOL - POZNAŃ "sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Dziadoszańskiej 10.
2. Zatwierdzenia aneksu nr 1 do umowy W A 3432/29/2002.

Banery