BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 407/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2001r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wniosków Komisji Konkursowej ds. stypendium Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmian.), uchwały Nr XXIII/189/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 października 2000 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Rady Powiatu Poznańskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Poznańskiego, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się złożone przez Komisję Konkursową wnioski o stypendium Rady Powiatu Poznańskiego, zgodnie z zestawieniem - protokołem z zebrania Komisji, będącym załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdzone zestawienie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanowi podstawę do wypłaty stypendium przez dyrektorów szkół, zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu nr XXIII/189/2000.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 12:36
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-31 09:51

« wstecz

Banery