BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 408/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2001r.

 

w sprawie: zajęcia stanowiska dotyczącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Samorządy powiatowe z dniem 1 stycznia 2000 roku przejęły odpowiedzialność za funkcjonowanie powiatowych urzędów pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu obejmujący swoim zasięgiem działania Powiat Poznański oraz miasto Poznań stal się jednostką organizacyjną powiatu.
Problemy wynikające z funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
wyniknęły głównie z przyczyn nie otrzymania wystarczających środków finansowych z budżetu państwa. Sytuacja ta dotyczy powiatowych urzędów pracy w skali całego kraju.
W związku z zaistniałą sytuacją oraz aby uniknąć analogicznej sytuacji w latach kolejnych Zarząd Powiatu Poznańskiego uznaje za konieczne podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

STANOWISKO
Zarządu Powiatu Poznańskiego
Poznań, 8 stycznia 2001 r.
W sprawie: funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Zarząd Powiatu Poznańskiego na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2001 r. analizując sytuację bezrobocia w 2000 roku w rejonie poznańskim stwierdza, że problemy wynikające z funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu wyniknęły głównie z przyczyn nie otrzymywania wystarczających środków finansowych Funduszu Pracy na prowadzenie programów przeciwdziałania bezrobociu, środków budżetowych na finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnego nie posiadających prawa do zasiłku oraz środków budżetowych na funkcjonowanie urzędu.
Aby sytuacja taka nie powtórzyła się w 2001 r. i w latach następnych odpowiedzialne organy Państwa winny pilnie podjąć czynności zmierzające do wprowadzenia radykalnych zmian w obowiązujących przepisach prawnych.
Kierunki tych zmian zostały określone na Konferencji oraz wcześniej zgłaszanych przez Starostę Poznańskiego do Związku Powiatów Polskich postulatów, Zarząd Powiatu Poznańskiego uważa za najpilniejsze podjęcie działań w kierunku:

1. Stosowania w pradtyce działąnia Krajowego Urzędu Pracy zasad określonych w ustawie o finanansach publicznych oraz dokonania odpowiednich zmian w przepisach prawnych umożliwiających ich realizację.
2. Rezerwę Prezesa Krajowego Urzędu Pracy ograniczyć do poziomu 5 % funduszu, a pozostałe środki przekazać powiatowym urzędom pracy.
3. Zabezpieczenia terminowego przekazania samorządom powiatowym niezbędnych środków budżetowych na finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
4. Uzgodnienie na szczeblu centralnym praktyki działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku nie wywiązywania się przez administrację rządową z obowiązku terminowego i pełnego przekazywania środków finansowych wynikających z obowiązujących uregulowań ustawowych (ograniczenie praktyki blokowania kont urzędów pracy).
5. Przyspieszenie terminów przekazania informacji o limitach środków na aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu celem umożliwienia prowadzenia działań w całym roku budżetowym, najpóźniej do 31 października poprzedzającego dany rok budżetowy.
6. Nie stosowanie praktyki nagłego jednostronnego zrywania zawartych z samorządami kontraktów finansowych nawet w przypadku podjęcia nadzwyczajnych działań.
7. Zabezpieczenia niezbędnych środków budżetowych na finansowanie funkcjonowania Urzędów Pracy uwzględniających poza wykonaniem zadań obligatoryjnych również świadczenia dodatkowych usług wspierających działania na rzecz ograniczenia bezrobocia.

Stanowisko przekazuje się do:

1. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
2. Wojewody Wielkopolskiego
3. Posłów Wielkopolski
4. Krajowego Urzędu Pracy
5. Sejmowej Komisji Polityki Społecznej
6. Senackiej Komisji Polityki Społecznej
7. Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego
8. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
9. Związku Powiatów Polski
10. Konwent Starostów Wielkopolski
11. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

 

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 12:40
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-31 09:54

« wstecz

Banery