BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 411/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2001r.

 

w sprawie: udzielenia kwoty dofinansowania Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie na warsztaty artystyczne pn. "Ochotnica 2001".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Udziela się dofinansowania Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie na warsztaty artystyczne "Ochotnica 2001" w kwocie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), na pokrycie części kosztów materiałów edukacyjnych oraz wynagrodzeń dla instruktorów zajęć merytorycznych.
2. Warsztaty artystyczne "Ochotnica 2001" odbędą się w Ochotnicy Górnej w terminie od 27 stycznia do 3 lutego 2001 roku.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie warsztatów artystycznych "Ochotnica 2001". Warsztaty artystyczne realizowane będą we współpracy ze Szkołą Podstawową w Ochotnicy Górnej w terminie od 27 stycznia do 3 lutego 2001 roku.
Zajęcia odbywać się będą z muzyki, tańca i plastyki w Szkole Podstawowej w Ochotnicy Górnej oraz tamtejszym Domu Kultury. W warsztatach uczestniczyć będzie około 45 dzieci z gmin powiatu poznańskiego: Murowana Goślina, Swarzędz, Suchy Las oraz Pniew. Zadanie ma na celu kontynuowanie współpracy z powiatem Nowy Targ oraz konfrontację form edukacji artystycznej w poszczególnych regionach. Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania w wysokości 3.000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

 

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 12:57
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-31 10:11

« wstecz

Banery