BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 415/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2001r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów, atramentów do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20 - rok 2001.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na: dostawę tonerów, atramentów do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20 - rok 2001.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;
2. Karol Chyra;
3. Grażyna Szmygin;
4. Adam Habryło.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 13:07
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-31 11:46

« wstecz

Banery