BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 433/2001
ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2001r.

 

w sprawie: ogłoszenia przetargu na najem pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8/10 w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) i uchwały Nr XXI/178/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania pomieszczeniami, wyposażeniem i sprzętem likwidowanego Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. w Poznaniu Zarząd Powiatu Poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się przetarg publiczny ofertowy na wynajem wolnych pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8/10 w Poznaniu, który jest własnością Powiatu Poznańskiego.

§ 2. Powołuje się Komisję Przetargową d/s rozpatrzenia wniosków o udostępnienie podmiotom niepublicznym na podstawie umowy najmu majątku trwałego, zwaną dalej "Komisją", w składzie:

Przewodnicząca - Gabriela Ozorowska;
Zastępca przewodniczącej - Marek Woźniak;
Członkowie:
1. Leszek Praczyk;
2. Mariola Kokocińska;
3. Leonard Szymański;
4. Antoni Mandziak;
5. Maciej Matuszewski.

§ 3. W przetargu mogą brać udziały tylko podmioty związane z ochroną zdrowia.

§ 4. Minimalna stawka najmu pomieszczeń zostaje ustalona na poziomie 25 zł plus podatek VAT za 1 m2, powiększonej corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 5. Na podstawie złożonych wniosków o najem lokali stanowiących własność Powiatu Poznańskiego Komisja dokona oceny złożonych wniosków i przedstawi Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.

§ 6. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone będzie zgodnie z "Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w oparciu o kryteria określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Gabrieli Ozorowskiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Załącznik nr 1
REGULAMIN
POSTĘPOWANIA OPINIODAWCZEGO

1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
2. Komisja podejmuje decyzje w sprawie zaopiniowania wniosku jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 3-ch członków, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca.
3. Komisja rozpatruje wnioski, które zostały złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
4. Komisja dokonuje wyboru oferenta, którego przedstawi Zarząd Powiatu Poznańskiego.
5. Z posiedzenia Komisji sporządz się protokół, który podpisują wszyscy uczestnicy posiedzenia.
6. Obsługę techniczną Komisji zapewnia Starostwo Poznańskie.
7. Przewodniczący i członkowie Komisji składają oświadczenia, że nie pozostają w stosunku prawnym lub faktycznym z oferentem.

Załącznik nr 2
KRYTERIA OCENY OFERENTA/OFERTY DOT. NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W OBIEKCIE PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8/10, STOSOWANE PRZEZ KOMISJĘ PRZETARGOWĄ ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO.

Przy ocenie oferentów/ofert komisja kwalifikacyjna kierować się będzie następującymi kryteriami:
1. Wysokość stawki najmu.
2. Rodzaj prowadzonej działalności.
3. Zakres prowadzonych prac remontowych w wynajmowanych pomieszczeniach.

 

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 14:05
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-01 09:29

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5641
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-01 09:29
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40