BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 456 /2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 5 marca  2001r.


w sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy u1.Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz w drodze trzeciego przetargu.


Na postawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami/, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 3, 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543/ Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kobylnica, arkusz mapy 1, działka nr 81/4 o pow. 4737 m2 zapisanej w KW 127 669.

§ 2. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości określonej w § 1 w wysokości 197 000, 00 zł /słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy/

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym składzie:
1.Marek Woźniak - Przewodniczący
2.Jerzy Wiktorko
3.Paweł Klimek
4.Członek Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Powiatu
Poznańskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Rada Powiatu Poznańskiego uchwałą Nr XXII/186/2000 z dnia 26 września 2000 r. wyraziła wolę sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kobylnica, arkusz mapy 1, działka nr 81 /4 o pow. 4737 m2 stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego. Powyższa działka znajdowała się w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Kobylnicy, który zgłosił zbędność zarządu tym gruntem.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż powyższej nieruchomości winna nastąpić w trybie przetargowym uregulowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz. U. z 1998 r. Nr 9, poz. 30/.
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwałą z dnia 20 listopada 2000 r. ogłosił pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości. Z uwagi na nie złożenie ofert w pierwszym przetargu, kolejną uchwałą z dnia 19 stycznia 2001 r. ogłoszony został drugi przetarg, który również nie odbył się z uwagi na brak ofert.
Zgodnie, więc z art. 39 ust. l i 2 cyt. na wstępie ustawy, zachodzi możliwość organizowania kolejnych przetargów a właściwy organ może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości. W tym stanie rzeczy cenę wywoławczą nieruchomości w trzecim przetargu ustala się w wysokości 197 000,00 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 15:56
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-13 13:29

« wstecz

Banery