BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 460 /2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2001r.

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników na surowce wtórne dla potrzeb Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia zatwierdzić wybór firmy TITAN-EKO sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy, ul. Topolowa 5 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników na surowce wtórne dla potrzeb Powiatu Poznańskiego, która zaoferowała realizację zadania za cenę 622.895,15 zł. (brutto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników na surowce wtórne wpłynęły 3 oferty.
Na podstawie następujących kryteriów wyboru:
Cena 80%
Wiarygodność 10%
Jakość 10%
komisja przetargowa ofercie nr 2 przyznała największą liczbę punktów

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 16:01
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-13 13:49

« wstecz

Banery