BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 476/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKEIGO
z dnia 22 marca 2001r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr 150/25/2000 Zarząd Powiatu Poznańskiego z dnia 13.03.2000 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie pkt II 6 „Regulaminu udzielania dotacji" stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 roku, w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 150/25/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13.03.2000 r wprowadza się następujące zmiany:
- § 13 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Komisja podejmie decyzje dotyczące oceny wniosków w formie głosowania o przyjęciu wniosków i ustaleniu wysokości przyznanej kwoty".
- § 13 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: "Po zakończeniu głosowania sekretarz komisji sporządza listę przyjętych wniosków, zgodnie z podziałem tematycznym i kwotami przyznanych dotacji"
- skreśla się § 14
- § 15 i § 16 otrzymują kolejno numery 14 i 15
- w §16 wyrazy, „o których mowa w §15", zastępuje się wyrazami, „o których mowa w §14".
2. Jednolity tekst Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3 uchwały Nr 150/25/2000 Zarząd Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000 r., otrzymuje brzmienie: "Komisję powołuje się na okres do dnia 31.12.2001 r."

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 150/25/ 2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Panu Markowi Woźniakowi Członkowi Zarządu Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
Na podstawie pkt. II 6 "Regulaminu udzielania dotacji" stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 13.08.99 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego, Zarząd Powiatu powołuje w drodze uchwał komisje konkursowe ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz nadaje im regulaminy pracy. Korzystając z tego uprawnienia Zarząd Powiatu podjął 13.03.2000 r. uchwałę Nr 150/25/2000 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki (....) oraz ustalił Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik nr 1 do tej uchwały.
Z uwagi na to, że w roku bieżącym należy wznowić działalność komisji konkursowej (w uchwale do dnia 31.12.2000 r.) oraz w celu przyjęcia uproszczonej procedury głosowania ułatwiającej sprawny podział środków budżetowych na dotacje dla podmiotów, które złożyły najbardziej korzystne oferty wykonania zadań powiatu poznańskiego proponuję podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 150/25/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 16:17
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-14 09:00

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8016
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-24 13:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-03-02 12:23