BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 503/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2001r.

w sprawie: udzielenia dotacji Towarzystwu Muzycznemu "Schola Cantorum Posnaniensis" na przygotowanie Misterium Pasyjnego Stabat Mater Dolorosa Giovanniego Baptisty Pergolesiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 110 poz. 721 z późn. zm.), art. I 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury (...) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§1. 1. Przyznaje się Towarzystwu Muzycznemu, „Schola Cantorum Posnaniensis" w Poznaniu
dotację w wysokości 4.000 zł (słownie: czterytysiącezłotych) na przygotowanie
przedstawienia pn. Misterium Pasyjne Stabat Mater Dołorosa do muzyki Giovanniego
Baptisty Pergolesiego.
2. Misterium odbędzie się w Auli Akademii Muzycznej w Poznaniu, dnia 18 kwietnia br. o
godz. 17.00
 

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § l niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Zakończeniem I Wielkopolskiego Festiwalu Wielkanocnego będzie przedstawienie realizowane przez Towarzystwo Muzyczne „ Schola Cantorum Posaniensis w Poznaniu
pn. „Misterium Pasyjne Stabat Mater Dolorosa" do muzyki Giovanniego Baptisty Pergolesiego czołowego przedstawiciela włoskiego baroku. Wykonawcami Misterium są studenci i absolwenci Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej. Ciekawostką tego spektaklu jest wykorzystanie tzw. żywych obrazów: np. Pocałunek Judasza, Złożenie do grobu, Zaśnięcie NM Panny na wzór obrazów Caravaggia i Ołtarza Wita Stwosza w Krakowie. Obok solistów-wokalistów w przedstawieniu bierze udział kwartet smyczkowy i klawesyn.
Misterium odbędzie się w Auli Akademii Muzycznej w Poznaniu, dnia 18.04.2001 r. o godz. 17. 00. Przedstawienie zostanie przygotowane pod kierunkiem profesora Akademii Muzycznej w Poznaniu- Pani Jadwigi Gałęskiej -Tritt, która nadesłała informacje o przedsięwzięciu z myślą o uczniach i pedagogach szkół średnich powiatu poznańskiego.
Z uwagi na powyższe proszę o udzielenie dotacji w kwocie 4.000 zł na przygotowanie spektaklu.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-16 09:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-15 13:02

« wstecz

Banery