BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 528/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 maja 2001r.


w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór doradcy prywatyzacyjnego dla Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo". 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na wybór doradcy prywatyzacyjnego dla Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo".

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Gabriela Ozorowska - Przewodniczący;
2. Skarbnik Powiatu Poznańskiego
3. Przedstawiciele Komisji Zdrowia i Komisji Finansów
4. Maciej Matuszewski
5. Adam Habryło.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Maciejowi Matuszewskiemu - Samodzielne Stanowiska ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 10:46
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-19 09:55

« wstecz

Banery