BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 533/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 maja 2001r.


w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu na druk blankietów dla potrzeb Starostwa. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na druk blankietów dla potrzeb Starostwa.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:

1. Aleksandra Waszak;
2. Roma Czysz;
3. Grażyna Szmygin;
4. Adam Habryło;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 10:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-19 10:14

« wstecz

Banery