BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 534/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKEIGO
z dnia 14 maja 2001r.


w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż ścianek aluminiowych o odporności ogniowej 15 min. w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia zatwierdzić wybór Zakładu Remontowo Produkcyjnego Budownictwa mgr inż. Jan Popławski z siedzibą w Poznaniu ul. Rodawska 32 a, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż ścianek aluminiowych o odporności ogniowej 15 min. w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, który zaoferował realizację zadania za cenę 23.553,19 zł. (brutto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Specjaliście ds. Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż i ścianek aluminiowych o
odporności ogniowej 15 min. w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu złożono 3 oferty:
Oferent Cena brutto
1. Jan Popławski 23.553,19 zł.
2. Profit BP Blanka Gaździak 43.870,00 zł.
3. MIDAS INVESTMENT S.A. 49.139,32 zł.
w oparciu o kryteria wyboru ofert, Komisja przetargowa Ofercie nr 1 przyznała maksymalną ilość punktów za cenę. Warunki gwarancji i serwisu zgodne z przedmiotem zamówienia.

Wicestarosta
Jan Grabkowski

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 10:50
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-19 10:16

« wstecz

Banery