BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWALA Nr 546 /2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 maja 2001r.

w sprawie: ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji z budżetu powiatu poznańskiego w roku 200 1 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zmian.) w związku z §6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U nr 55 poz. 662 z 17 lipca 2000r.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Treść ogłoszenia należy podać do publicznej wiadomości w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Pani Gabrieli Ozorowskiej, Członkowi Zarządu Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski


Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 12 a ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (Dz. U. z 1998 r. nr 64 poz. 414 z późn. zm.) organ administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego mogą zlecać, w drodze umowy, organizacjom społecznym, Kościołowi Katolickiemu oraz innym kościołom, związkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom, pracodawcom oraz osobom fizycznym i prawnym zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierać je w tym finansowo. Ponieważ do Starostwa Powiatowego napłynęło już w tym roku wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, uzasadnienie jest ogłoszenie informacji w ww. zakresie.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

Załącznik:
Zarząd Powiatu Poznańskiego Informuje o możliwości uzyskania dotacji z budżetu powiatu poznańskiego w roku 2001 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zadania wskazane do realizacji, mające na celu podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemów społecznych dotyczących:
• Przemocy w rodzinie;
• Sieroctwa społecznego;
• Izolacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
• Rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem.

Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się w szczególności:
• Znaczenie zadania dla uwzględnienia realizacji kierunków i celów;
• Ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji;
• Innowacyjność proponowanych rozwiązań;
• Ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do zakresu rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych;
• Analizę i ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
• Wysokości środków publicznych, które są przeznaczone na realizację zadania.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania wynosi łącznie 20.000 zł.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w 2001 r. jest złożenie wniosku w terminie do dnia 15 czerwca 2001 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20, 60-509 Poznań.
O środki mogą ubiegać się wyłącznie podmioty wymienione w § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. nr 55 poz. 662), które złożą oferty sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu.
Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zostaną powiadomione o terminie zebrania Zespołu Opiniującego do dnia 20 czerwca 2001 r.
Dodatkowych informacji udziela p. Maciej Matuszewski – pokój 110 w Starostwie Powiatowym w Poznaniu tel. 8410-533.

Harmonogram realizacji konkursu na zadania z zakresu pomocy społecznej:

1. Zgoda Zarządu na rozpoczęcie konkursu – w formie uchwały.
2. Ogłoszenie w prasie, biuletynie oraz w internecie.
3. Zebranie wniosków i ustalenie składu Zespołu.
4. Uchwała Zarządu o powołaniu Zespołu Opiniującego.
5. Ustalenie terminu spotkania Zespołu.
6. Zebranie Zespołu i zaopiniowanie wniosków.
7. Przedstawienie opinii Zarządowi i przydzielenie środków – w formie uchwały.
8. Podanie do wiadomości wyników dokonanego wyboru ofert oraz warunków ich realizacji.
9. Podpisanie umów z podmiotami.

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 12:06
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-19 10:50

« wstecz

Banery