BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 561/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKEIGO
z dnia 4 czerwca 2001r.

w sprawie: przydzielenia kwoty dofinansowania Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach na organizację zadania pn. "Koncert kolęd"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4 art. 9 ust. 2, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przydziela się Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach kwotę dofinansowania w wysokości 1.000 zł (słownie: jedentysiączłotych) na organizację "Koncertu kolęd" połączonego ze spotkaniem opłatkowym. Koncert odbędzie się 21 grudnia 2001 roku w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

§ 2. Planowane wydatki stanowią preliminarz kosztów organizacji koncertu.

§ 3. Przekazanie środków finansowych wymienionych w§ 1 niniejszej uchwały nastąpi na konto PKO BP O/Stęszew nr 10204245-11146-360-1 z działu 921 (92195) budżetu powiatu -kulturę.

§ 4. Wydatki na zakupy i usługi zostaną dokonane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i ustawą o finansach publicznych.

§ 5. Środki finansowe na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w niniejszej uchwale.

§ 6. Niniejsza uchwała stanowi podstawę wypłaty przydzielonych środków finansowych.

§ 7. Rozliczenie przydzielonych środków finansowych zostanie przedstawione przez Pana Ryszarda Bartoszaka - Dyrektora DPS w terminie niezwłocznym, po wykonaniu zadania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 18 maja 2001 r. Pani Gabriela Ozorowska - Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego przekazała wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach na wykonanie zadania z dziedziny kultury pn. "Koncert kolęd" połączony ze spotkaniem opłatkowym. Spotkanie odbędzie się w dniu 21.12.2001 roku w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. "Koncert kolęd" wykona zaproszony chór z terenu powiatu poznańskiego Koncert przyczyni się do integracji środowisk ludzi sprawnych z niepełnosprawnymi. W spotkaniu weźmie udział ok. 200 osób Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 23 maja 2001 r. zaopiniowała wniosek pozytywnie proponując dofinansowanie 1.000 zł. Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania w wysokości 1.000 zł dla DPS Lisówki -będącego jednostką organizacyjną powiatu.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-17 12:48
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2023-11-29 09:49

« wstecz

Banery