BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 563/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2000r.


w sprawie. przydzielenia kwoty dofinansowania Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie na organizację Finału Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Dziewcząt na poziomie gimnazjów.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 6 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt 3 art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 9l, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. l, art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. q kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przydziela się Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie kwotę dofinansowania w wysokości l.000 zł (słownie. jedentysiączłotych) na organizację Finału Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Dziewcząt -na poziomie gimnazjów.
2. Mistrzostwa odbędą się w dniach od 6 -lO.06.200 l roku w Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § l niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 23 maja 200 I roku Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie organizacji Finału Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Dziewcząt na Poziomie Gimnazjów.
Mistrzostwa odbędą się w dniach od 6.06- 10.06.2001 roku w Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie W rozgrywkach finałowych wezmą udział mistrzowie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, kujawsko -pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, zachodnio - pomorskiego i wielkopolskiego.
Województwo Wielkopolskie reprezentować będzie Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Murowanej Gośliny.
Proponuję podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania w wysokości 1.000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 12:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-21 08:04

« wstecz

Banery