BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWALA  Nr 564/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2001r.


w sprawie: przydzielenia kwoty dofinansowania Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach na organizację zadania pn. II Rajd Integracyjny "Pożegnanie Lata 2001".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7, art. 60 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4 art. 9 ust. 2, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przydziela się Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach kwotę dofinansowania w wysokości 1.200 zł (słownie: jedentysiącdwieśćiezłotych) na organizację II Rajdu Integracyjnego "Pożegnanie Lata 2001 "połączonego z prezentacją artystyczną. Rajd odbędzie się 15.09.2001 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz pobliskich okolic WPN.

§ 2. Planowane wydatki stanowią preliminarz kosztów organizacji rajdu.

§ 3. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na konto PKO BP O/ Stęszew nr 10204245 -111416 -360 -1 z działu 921 (92195) budżetu powiatu -kultury

§ 4. Wydatki na zakupy i usługi zostaną dokonane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i ustawą o finansach publicznych.

§ 5. Środki finansowe na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w niniejszej uchwale.

§ 6. Niniejsza uchwała stanowi podstawę wypłaty przydzielonych środków finansowych.

§ 7. Rolliczenie przydzielonych środków finansowych zostanie przedstawione przez Pana Ryszarda Bartoszaka -Dyrektora DPS po przeprowadzeniu rajdu w terminie niezwłocznym.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 18 maja 2001 r. Pani Gabriela Ozorowska -Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego przekazała wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach na wykonanie zadania pn. II Rajd Integracyjny " Pożegnanie Lata 2001" połączony z prezentacją artystyczną. Rajd ma się odbyć 15.09.2001 r. na terenie DPS w Lisówkach oraz na trasie wiodącej przez otulinę WPN do pomnika przyrody "Źródełko". Na terenie DPS zostaną ustawione punkty zadań sprawnościowych oraz plastycznych. W ramach Rajdu odbędzie się przegląd twórczości artystycznej uczestników oraz zaproszonych gości. Prezentacja artystyczna obejmie dowolne formy: śpiew, recytacja, spektakl, pantomima, skecz.
W imprezie będzie uczestniczyło ok. 300 osób z 17 gmin powiatu (osoby dorosłe oraz dzieci - reprezentanci domów pomocy społecznej, domów dziecka, świetlic terapeutycznych, ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów wsparcia, towarzystw na rzecz dzieci upośledzonych). Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 23 maja 2001 r. zaopiniowała wniosek pozytywnie proponując dofinansowanie 1.200 zł. Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania w wysokości 1.200 zł dla DPS Lisówki -będącego jednostką organizacyjną powiatu.

Członek Zarządu
Marek Woźniak
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 12:50
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-21 08:13

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9723
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-21 08:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56