BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 571/2001
ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2001r.


w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu na sporządzenie wyceny majątku Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo". 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, po z. 633)
Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na sporządzenie wyceny majątku Wielospecjalistycznego Szpitala " Puszczykowo".

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:

1. Marek Woźniak -Przewodniczący;
2. Renata Ciurlik;
3. Maciej Matuszewski;
4. Tomasz Nowicki;
5. Tomasz Łubiński;
6. Adam Habryło;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 13:35
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-21 08:47

« wstecz

Banery