BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 595/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 lipca 2001r.

w sprawie:
zawarcia umowy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej celem powołania Lokalnej Akademii Informatycznej.

Uchwała Nr 596/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 lipca 2001r.

 w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie przeglądu ekologicznego mogilnika zlokalizowanego w Wagowie, gmina Pobiedziska, powiat poznański. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na wykonanie przeglądu ekologicznego mogilnika zlokalizowanego w Wagowie. 3. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 597/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 lipca 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. za rok 2000.

Uchwała Nr 598/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 lipca 2001r.

w sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie wyceny majątku Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo".

Uchwała Nr 599/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 lipca 2001r.

w sprawie:
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Domu Dziecka w Kórniku - Bninie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął
Uchwałę Nr 600/2001

w sprawie:
zmiany umowy OP I 3432/3/2001 o zarządzanie nieruchomością z dnia 30 marca 2001 roku zawartą pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Firmą Zarządzającą „Lider” W miejsce obowiązującego zapisu paragrafu 13 jako koordynatora umowy wpisuje się p. Aleksandrę Waszak, dopisano punkt dotyczący zmiany wysokości zaliczki wpłacanej LIDEROWI na pokrycie kosztów mediów

Uchwała Nr 601/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 lipca 2001r.

w sprawie:
unieważnienia II przetargu nieograniczonego ofertowego na zbycie samochodu osobowego POLONEZ 2,0.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął
Uchwałę Nr 602/2001

w sprawie:
upoważnienia Sekretarza p. Karola Chyry do sprzedaży samochodu z wolnej ręku w ciągu 2 tygodni, albo oddanie , w przypadku braku chętnych na kupno , na złomowisko.

Uchwała Nr 603/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 lipca 2001r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na druk blankietów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 604/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 lipca 2001r.

w sprawie:
dokonania podziału zarezerwowanej w dziale 926 (92605) budżetu powiatu kwoty 10.000 zł na wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających i korzystających z kąpielisk zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr 605/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 lipca 2001r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Polskiemu Towarzystwu Turystyczno -Krajoznawczemu Oddział w Poznaniu na uroczyste otwarcie Pierścienia Rowerowego wokół Poznania

Uchwała Nr 606/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 lipca 2001r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty w wysokości 840 zł na refundację nagród rzeczowych dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

Uchwała Nr 607/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 lipca 2001r.

w sprawie:
dofinansowania turnusów rehabilitacyjno-integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, opiekunów i rodzeństwa z ubogich rodzin powiatu poznańskiego, organizowanych przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Na rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych "Rodzina-Rodzinie" w Poznaniu ul Sienkiewicza 10.

Uchwała Nr 608/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 lipca 2001r. 

w sprawie:
dofinansowania festynu krwiodawców organizowanego przez Okręgowy Zarząd PCK w Poznaniu.

Banery