BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 641/2001
ZARZĄDU POWAITU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2001 r.

 

w sprawie: uznania Zespołu Przychodni Specjalistycznych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za zlikwidowany.

Na podstawie uchwały nr XX/168/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie likwidacji Zespołu Przychodni Specjalistycznych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Poznaniu oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 maja 2001 r. uznaje się Zespół Przychodni Specjalistycznych samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu za zlikwidowany.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu -Gabrieli Ozorowskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył (Dz. U. Nr 145 poz. 941 z późn. zm.) powiat poznański przejął z dniem 1 stycznia 1999 r. funkcję organu założycielskiego w stosunku do Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z.
Uchwałą XX/168/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 lipca 2000 r Rada Powiatu Poznańskiego postawiła Zespół w stan likwidacji oraz upoważniła Zarząd Powiatu do jej przeprowadzenia.
Likwidację otwarto dnia 20 września 2000 r. W procesie likwidacji wszystkie zobowiązania likwidowanego Zakładu zostały uregulowane, a pozostałe po likwidacji środki finansowe, należności oraz pozostałe aktywa przekazane organowi założycielskiemu.
Likwidacja została zakończona 31 maja 2001 r. W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 13:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-13 09:18

Banery