BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 216/03
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 lipca 2003r.

w sprawie:
ustalenia projektu założeń do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004

Uchwała Nr 217/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 lipca 2003r.

w sprawie:
powierzenia Panu Wojciechowi Kaczmarkowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotuiska 24.

Uchwała Nr 218/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 lipca 2003r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 219/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 lipca 2003r.

w sprawie:
1. Udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 3.000 EURO (art. 6 ust 1 pkt ustawy o zamówieniach publicznych) na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy modernizacj drogi powiatowej nr 329 na odcinku Murowana Goślina - Kamińsko współfinansowanego z środków SAPARD.
2. Przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu do realizacji urnowy WA 3432/16/2003 na modernizację drogi powiatowej nr 329 Murowana Goślina - Kamińsko.

Uchwała Nr 220/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 lipca 2003r.

w sprawie:
unieważnienie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
1) wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni i basenu w budynku głównym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
2) wykonanie likwidacji kotłowni elektrycznej w budynku nr 8 OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
3) wykonanie adaptacji magazynu na warsztat

Uchwała Nr 221/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 lipca 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni i basenu w budynku głównym Ośrodka Skolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, wykonanie likwidacji kotłowni elektrycznej, wykonanie adaptacji magazynu na warsztat.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 222/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 lipca 2003r.

w sprawie:
zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Banery