BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWALA Nr 658/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 3 września 2001r.


w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu i kierowników jednostek organizacyjnych. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu i kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 2. Zatwierdzić dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym składzie:
1. Roma Czysz -Przewodnicząca;
2. Grażyna Szmygin;
3. Wanda Ignatowicz;
4. Adam Habryło.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-22 12:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-17 08:15

« wstecz

Banery