BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 663/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 3 września 2001r.


w sprawie: przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30 poz. 633) oraz Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/75/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 1999 r. zmienionej uchwałą Nr XXXI/221/2001 z 24 kwietnia 2000 r.
Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyznać Gminie Swarzędz środki finansowe w wysokości 316.000 zł na zakup rozdrabniarki do odpadów komunalnych dla składowiska odpadów komunalnych w Rabowicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Gmina Swarzędz wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zakupu rozdrabniarki do odpadów komunalnych przewidzianej do zainstalowania na wysypisku odpadów komunalnych w Rabowicach, które obsługuje poza gminą Swarzędz także gminy Kleszczewo i Kostrzyn. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony Środowiska Rady Powiatu Poznańskiego. Wniosek zasługuje na pozytywne rozpatrzenie, ponieważ dotyczy składowiska odpadów komunalnych obsługującego więcej niż jedną gminę.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-22 12:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-17 08:40

« wstecz

Banery