BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 676/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 października 2001r.

w sprawie:
1.Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę Szkoły Średniej w Swarzędzu ul. Wiśniowa- Etap I. 2.Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 3.Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 677/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 października 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia kwot przeznaczonych na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów z terenów wiejskich uczących się w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr 678/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 października 2001r.

w sprawie:
upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie ul. Topolowa 2 do dokonywania rozliczeń finansowych dotyczących kursów wielozawodowych odbywających się w roku szkolnym 2001 / 2002.

Uchwała Nr 679/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 października 2001r.

w sprawie:
przyznania nagród w roku 2001 dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr 680/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 października 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu i kierowników jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 681/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 października 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu sezon grzewczy 2001/2002.

Banery