BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 692/2001
ZARZĄDU PWOAITU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 października 2001r.


w sprawie: udzielenia ulgi czynszowej firmie Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich Konsyliarz NZOZ.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się ulgę w spłacie czynszu firmie Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich Konsyliarz NZOZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Słowackiego 8/10, REGON 639555401,
NIP 766-16-53-292 reprezentowanej przez Pana Mirosława Moskalewicza, zwanej dalej "Najemcą".

§ 2. Wartość ulgi wynosi 149.291,59 zł (słownie sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 59/100).

§ 3. Załącznik* określa harmonogram rozliczenia ulgi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:
Celem uchwały jest udzielenie ulgi w spłacie czynszu dla Najemcy. Firma KONSYLIARZ NZOZ poniosła w latach 2000 i 2001 w budynku przy ul. Słowackiego 8/10 łączne wydatki na remont oraz adaptację wynajmowanych lokali w kwocie 251.562,40. Z tek kwoty wnioskodawca wniósł o uznanie wydatków na kwotę 187.403,35 zł jako wydatki podnoszące wartość użytkową budynku i jako takie podlegające rekompensacie przez Wynajmującego. Po przeprowadzeniu analizy oraz weryfikacji kosztorysu postanowiono uznać
Najemcy wydatki na łączną kwotę 149.291,59.
Proponuje się Zarządowi, aby ww. kwota tj. 149.291,59 zł podlegała odliczeniu w postaci umniejszenia czynszu jednakże nie w wysokości nie większej niż 4.000 zł miesięcznego czynszu w drodze aneksu do umowy najmu.
Haromonogram rozliczenia ulgi stanowi załącznik do niniejszej umowy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.

Wicestarosta
Jan Grabkowski*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym  Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 10:06
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-17 13:22

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5302
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-28 14:29
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-20 14:46