BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 729/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 2001r.

 

w sprawie: udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "JEDYNKA" w Luboniu na przeprowadzenie VI Halowego Turnieju Piłkarskiego "Mikołajkowego".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 1l 8 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki z dnia 21 grudnia 1999r. Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "JEDYNKA" w Luboniu, dotację w wysokości 1.200zł (słownie: tysiąc dwieście złotych), na przeprowadzenie VI Halowego Turnieju Piłkarskiego "Mikołajkowego", z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięzców, opłaty sędziowskie, opiekę medyczną.
2. Turniej odbędzie się w sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Luboniu, w dniu 8 grudnia 2001r.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" w Luboniu, wystąpił wnioskiem z dnia 6 listopada 2001r. o dotację na przeprowadzenie VI Halowego Turnieju Piłkarskiego "Mikołajkowego", który odbędzie się 8 grudnia br. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Luboniu. Turniej organizowany jest corocznie dla chłopców rocznika 1989 i młodszych. W Turnieju wezmą udział chłopcy z klubów: UKS Skórzewo, Kępno SP-3, GOSiR Dopiewo, Lipno Stęszew, Stalexport Komorniki, Luboński Klub Sportowy oraz UKS "JEDYNKA" w Luboniu. W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 1.200zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięzców, opłaty sędziowskie i opiekę medyczną.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-23 12:11
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-28 14:58

« wstecz

Banery