BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 732/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 2001r.


w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. wyboru najlepszych projektów zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do wyboru najlepszych projektów zajęć pozalekcyjnych w składzie:

Przewodniczący komisji Jerzy Lechnerowski - Członek Zarządu
członkowie komisji Przemysław Wantuch - Kierownik Wydziału Edukacji
Ewa Brożyńska - przedstawiciel komisji oświaty
Jan Janicki - przedstawiciel komisji oświaty
Elżbieta Pawlicka - przedstawiciel komisji oświaty

§ 2. Komisja opiniuje złożone wnioski i przedstawia Zarządowi Powiatu Poznańskiego propozycje przyznania środków finansowych.

§ 3. Komisja pracuje zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Komisję powołuje się na okres niezbędny do wykonania zadań określonych w §2 nie dłużej jednak niż do 31 stycznia 2002 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Panu Jerzemu Lechnerowskiemu, Członkowi Zarządu

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy LechnerowskiZałącznik nr 1
Regulamin

Przyznawania środków finansowych przez Zarząd Powiatu Poznańskiego na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placjówkach Powiatu Poznańskiego.

1. Środki finansowe przyznaje Zarząd Powiatu Poznańskiego na podstawie poniższego regulaminu.
2. Środki finansowe przeznaczone są dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański.
3. Środki finansowe przyznawane są na rok koanendarzowy 2002.
4. Zarząd przyznając środki finansowe uwzględnia wymiki procedury konkursowej przeprowadzonej przez Komisję Konkursową.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd może zadecydować o innym podziale kwoty.
6. Wniosek o przyznanie środków finansowych należy składać w Wydziale Edukacji Starostwa Poznańskiego w terminie określonym w ogłoszeniu konkursu na projekt zajęć pozalekcyjnych. Wniosek mogą składać pojedyncze osoby (nauczyciele) lub zespoły (uczniowie z opiekunami). Wniosek opiniuje dyrektor placówki.
7. Wniosek winien zawierać:
a) cel działania
b) spoby osiągnięcia celu
c) oczekiwane efekty zajęć
d) procedury sprawdzające osiągnięcie celu
e) czas i miejsce realizacji
f) informację i uczestnikach przedsięwzięcia
g) kalkulację kosztów z określeniem przeznaczenia
h) przykładowy scenariusz zajęć
i) iformację o ewntualnych sponsorach, innych osobach i inwestycjach wspierających realizację zadań
8. Posiedzenia Komisji są zwoływane przez przewodniczącego niezwłocznie po upływie terminu składania wniosków
9. Komisja podejmuje roztrzygnięcia zwykła większością głasów, w obecności co najmniej 3 przedstawicieli. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
10. Zasady głosowania i określenia kwot na poszczególne projekty określa Komisja w swoim regulaminie pracy.
11. Zestawienie podziału środków wraz z regulaminem pracy Komisja przedstawia Zarządowi do zatwierdzenia.
12. Zatwierdzone zestawienie stanowi podstawę do zawierania umów z wykonawcami projektów.
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 12:26
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-25 08:29

« wstecz

Banery