BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 733/ 2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 listopada  2001r.


w sprawie: ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora. finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie pkt. II 6 „Regulaminu udzielania dotacji" stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 roku, w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić w prasie lokalnej informację o możliwości uzyskania dotacji z budżetu powiatu poznańskiego; na realizację w 2002 r. zadań z zakresu oświaty, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

§ 2. 1. Powołuje się komisję konkursową ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysków w następującym składzie:
a) Przewodniczący - Pan Jerzy Lechnerowski - Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego
b) Członkowie komisji - Pan Przemysław Wantuch - Kierownik Wydziału Edukacji
c) Ewa Brożyńska - Przedstawiciel Komisji Oświaty
d) Zbigniew Jankowski - Przedstawiciel Komisji Oświaty
2. Na posiedzenia komisji mogą być zapraszane inne osoby, w charakterze konsultantów wyłącznie z głosem doradczym.

 § 3. Komisję powołuje się na okres przyznawania środków dla podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1. nie dłużej jednak niż do 31.03.2002 r.

§ 4. Wykonanie uchwale powierza się Panu Jerzemu Lechnerowskiemu Członkowi Zarządu Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Na podstawie pkt. II 6 „Regulaminu udzielania dotacji" stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r., w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych Zarząd Powiatu Poznańskiego powołuje w drodze uchwał komisje konkursowe ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 12:27
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-25 08:32

« wstecz

Banery