BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 760/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2001r.

 w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-remonowych przy modernizacji skrzydła budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wińskach pl. Przemysława 9 z przeznaczeniem ma Gimnazjum - Etap II.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 761/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzenia audiowizualnego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Uchwała Nr 762/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2001r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń nagłaśniających dla potrzeb Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Uchwała Nr 763/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2001 roku

 w sprawie:
1. Uchylenie Uchwały nr 758/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania na dostawę regałów dla potrzeb archiwum Starostwa Powiatowego
w Poznaniu.
2. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę regałów dla potrzeb archiwum Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 764/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu na dostawę i montaż regałów dla potrzeb archiwum w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przy 2 głosach za, 0-przeciw, 2 głosach wstrzymujących podjął
Uchwałę Nr 765/2001

w sprawie:
zatwierdzenia aneksu do umowy z firmą BOMAX dot. zmiany terminu wykonania umowy.

Uchwała Nr 766/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia aneksu Nr 1 do umowy OP I 3432/26/200 1 z dnia 19.10.2001 r.

Uchwała Nr 767/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2 Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery