BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 771/2001
ZARZĄDU PWOIATU POZNAŃSKEIGO
z dnia 17 grudnia 2001r.

 


w sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu - Gabrieli Ozorowskiej

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

R E G U L A M I N
D O M U D Z I E C K A
w Kórniku – Bninie

Kórnik 2001r.
Regulamin Domu Dziecka w Kórniku – Bninie

Rozdział I - Postanowienia ogólne.
Nazwa i typ placówki. Cele i zadania.
Rozdział II - Organy domu dziecka
Rozdział III - Organizacja domu dziecka
Rozdział IV - Pracownicy
Rozdział V - Wychowankowie
Rozdział VI - Dokumentacja

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
Nazwa i typ placówki. Cele i zadania.
§ 1
1. Placówka nosi nazwę
Dom Dziecka w Kórniku – Bninie.
2. Siedzibą domu dziecka jest Kórnik.
Adres: 62-036 Kórnik
Ul. Błażejewska 63
3. Organem prowadzącym dom dziecka jest Powiat Poznański.
§ 2
1. Dom Dziecka jest placówką socjalizacyjną, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej.
2. Dom dziecka jest placówką publiczną.
3. Dom dziecka realizuje swoje działania przez:

1) tworzenie dzieciom warunków fizycznego, psychicznego poznawczego rozwoju,
2) poszanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchanie jego zdania i w miarę możliwości uwzględnianie jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowanie dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,
3) poczucie bezpieczeństwa,
4) dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami zarówno spoza placówki jak i przebywającymi oraz zatrudnionymi w placówce (jeżeli związki te nie mają wpływu negatywnego na sytuację dziecka),
5) uczenie nawiązywania więzi emocjonalnych oraz związków interpersonalnych,
6) uczenie poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej,
7) uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,
8) uczenie organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych i sportowych,
9) kształtowanie u dzieci zachowań prozdrowotnych,
10) przygotowanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu,
11) wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci,
12) uzgadnianie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami.

4. Dom dziecka zapewnia:
1) dostęp do nauki, która odbywa się w szkołach poza placówką,
2) pomoc przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby udział w zajęciach wyrównawczych,
3) w miarę możliwości udział w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,
4) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka,
5) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką.
§ 3
1. Dom dziecka podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.

2. Dom dziecka umożliwia dzieciom regularne, osobiste i bezpośrednie kontakty z rodzicami oraz innymi osobami bliskimi.

3. Kontakty wychowanków z rodzicami, którym Sąd ograniczył prawa rodzicielskie do osobistej styczności z dzieckiem lub ich pozbawił, odbywają się według zasad określonych przez Sąd.

Rozdział II
Organy domu dziecka.
§ 4
Organami domu dziecka są:
1. dyrektor,
2. stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
3. samorząd wychowanków.
§ 5
Dyrektor domu dziecka:
1. Kieruje działalnością wychowawczo-opiekuńczą oraz organizacyjną,
2. Reprezentuje placówkę na zewnątrz,
3. Sprawuje nadzór nad pracownikami w szczególności nad realizacją obowiązującego standardu wychowania i opieki oraz standardu świadczonych przez placówkę usług,
4. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
5. Kieruje zespołem do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
6. Uwzględnia postulaty i uchwały samorządu wychowanków,
7. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
8. Jako kierownik zakładu pracy decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania pracowników,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom,
3) występowania z wnioskami w sprawie odznaczeń i innych wyróżnień dla pracowników,
9. W celu zdiagnozowania wybranych problemów związanych z działalnością wychowawczo-opiekuńczą i organizacyjną oraz zaproponowanie wniosków zaradczych może powołać celowe zespoły problemowe,
10. Dyrektor domu dziecka przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonym czasie,
11. W przypadku skarg i wniosków złożonych na piśmie dyrektor zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi w trybie określonym przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 6
1. W domu dziecka działa zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka
2. Do zadań zespołu należy:
1) analiza karty pobytu dziecka,
2) okresowa ocena sytuacji dziecka,
3) ocena aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
4) analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
5) modyfikowanie indywidualnego planu pracy,
6) ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.

3. W skład zespołu wchodzą:
1) dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący,
2) wicedyrektor,
3) pedagog,
4) psycholog,
5) wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym dziecka
6) pracownik socjalny.

4. W celu uzyskania wiedzy o sytuacji socjalnej i prawnej dziecka oraz jego rodziny, do udziału w posiedzeniach stałego zespołu zapraszane mogą być również inne osoby, w szczególności: osoby bliskie dziecku, a także przedstawiciele sądów rodzinnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, służby zdrowia, instytucji oświatowych, Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego oraz organizacji społecznych zajmujących się problematyką rodziny i dziecka.

5. Po przeprowadzeniu okresowej oceny sytuacji dziecka, zespół formułuje dla każdego analizowanego wychowanka w formie pisemnej wniosek dotyczący zasadności dalszego jego pobytu w placówce.

6. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 5 dyrektor informuje właściwy sąd rodzinny o zaistnieniu podstaw do powrotu dziecka do rodziny.
7. W przypadku niemożności powrotu dziecka do rodziny dyrektor podejmuje starania zmierzające do umieszczenia wychowanka w rodzinie przysposabiającej, zastępczej lub w placówce rodzinnej.

8. Na wniosek dyrektora lub wychowawcy po zasięgnięciu opinii zespołu oraz zasięgnięciu opinii dziecka powiat może przenieść dziecko do innej placówki.

9. Przeniesienie dziecka umieszczonego w placówce na podstawie postanowienia sądowego wymaga zgody właściwego sądu.
§ 7
1. W domu dziecka może działać samorząd wychowanków, który jest organem kolegialnym.
2. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie domu dziecka.
3. Organem samorządu jest Rada Wychowanków wybierana, co roku przez ogół wychowanków.
4. Rada Wychowanków konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu po dokonaniu wyboru.
5. Samorząd wychowanków uchwala własny regulamin. Regulamin ten nie może naruszać Regulaminu domu dziecka oraz innych norm prawnych, a także ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

6. Rada wychowanków jest:
1) organem reprezentującym zbiorowość wychowanków domu dziecka wobec dyrektora,
2) współorganizatorem życia w domu dziecka,
3) organizatorem uroczystości, konkursów i imprez,
4) organizatorem prac na rzecz domu dziecka,
5) reprezentantem wychowanków na uroczystościach i spotkaniach odbywających się poza terenem domu dziecka.

7. Celem Rady Wychowanków jest:
1) prowadzenie działalności samorządowej,
2) rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczej i opiekuńczej,
3) współpraca z dyrektorem,
4) przekazywanie dyrektorowi życzeń, uwag i propozycji wychowanków mających na celu usprawnienie funkcjonowania placówki oraz poprawę jakości życia jej mieszkańców.

8. Rada Wychowanków ma prawo do:

1) organizowania życia wychowanków umożliwiającego rozwijanie zainteresowań i zaspokajanie własnych potrzeb
2) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, turystycznej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w uzgodnieniu z dyrektorem
3) redagowania własnej gazetki
4) wypowiadania opinii, uwag i życzeń w imieniu wychowanków
9. Samorządem Wychowanków opiekuje się wychowawca wybrany przez wychowawców w porozumieniu z dyrektorem.
Rozdział III
Organizacja domu dziecka
§ 8
Podstawą organizacji domu dziecka w danym roku kalendarzowym jest plan budżetowy zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, a także plan pracy Domu Dziecka w Kórniku – Bninie.
§ 9
Dom dziecka pracuje przez cały rok, przez wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę.
§ 10
1. Dom Dziecka jest placówką koedukacyjną. Ilość wychowanków wynika z ustalonych oddzielnymi przepisani standardów.
2. Wychowankowie podzieleni są na 4 grupy wychowawcze.
§ 11
Dom dziecka realizuje indywidualną pracę z dziećmi. Każdy wychowawca opiekuje się przydzieloną grupą dzieci.
§ 12
1. Wychowankowie przyjmowani są do domu dziecka na podstawie ważnego skierowania.
2. Skierowanie do domu dziecka wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
3. Do skierowania powinny być załączone następujące dokumenty:

1) postanowienie sądu,
2) odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
3) orzeczenie o stanie zdrowia, książeczka zdrowia
4) dokumenty szkolne,
5) aktualny wywiad środowiskowy wraz ze szczególnym opisem sytuacji dziecka oraz dokumentacją dotychczasowych działań wobec dziecka i rodziny.
§ 13
1. W uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka bez skierowania może nastąpić na wniosek dziecka, jego rodziców lub opiekuna prawnego.
2. Podstawą przyjęcia do placówki jest wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub małoletniego.
3. Dzieci wymienione w ust. 2 mogą być przyjęte w miarę posiadania wolnych miejsc, jednakże w liczbie nie przekraczającej 15 % wszystkich miejsc w domu dziecka.
4. Jeżeli rodzice małoletniego składającego wniosek, o którym mowa w ust. 1, sprawują nad nim chociażby ograniczoną władzę rodzicielską, niezbędna jest ich pisemna zgoda na objęcie dziecka opieką w domu dziecka.
5. O przyjęciu dziecka do placówki na jego wniosek dyrektor informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz właściwy sąd rodzinny i szkołę.
6. Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka niezwłocznie dokonuje oceny sytuacji przyjętego do placówki dziecka.
§ 14
Przyjmowanie dzieci do domu dziecka odbywa się całą dobę przez cały rok.
§ 15
1. Do domu dziecka należy przyjąć bez skierowania każde dziecko w wieku poniżej 13 lat i zapewnić mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki – na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkołę lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka, zagrożenie jego życia lub zdrowia.
2. Dyrektor zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin właściwy sąd rodzinny oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
3. Dyrektor wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie podejmuje niezbędne działania zmierzające do uregulowania sytuacji dziecka.
§ 16
1. Rodzeństwa skierowane do domu dziecka nie powinny być rozdzielane
2. Ciąża małoletniej nie może stanowić powodu odmowy przyjęcia do placówki.
§ 17
Pobyt w domu dziecka ustaje w przypadku:
1. powrotu dziecka do rodziców,
2. zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki,
3. usamodzielnienia się dziecka,
4. postanowienia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce.
§ 18
1. W przypadku samowolnego opuszczenia placówki przez dziecko lub nie zgłoszenia się dziecka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności dyrektor domu dziecka:
1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające,
2) powiadamia w ciągu 24 godzin
- rodziców lub opiekuna prawnego,
- policję,
- sąd rodzinny nadzorujący wykonanie orzeczenia,
- powiatowe centrum pomocy rodzinie.
2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka ocenia zasadność dalszego pobytu dziecka w domu dziecka i kieruje sprawę do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu lub sądu, który wydał orzeczenie o umieszczeniu w placówce.
3. Osobę, która ukończyła 18 rok życia, w przypadku samowolnego opuszczenia placówki lub rażącego naruszania zasad współżycia w placówce, dyrektor może wykreślić z ewidencji przebywających w domu dziecka oraz odmówić ponownego przyjęcia do placówki.
§ 19
Po opuszczeniu domu dziecka wychowankowie mają prawo do wykorzystania przez okres 3 lat z porad specjalistów pracujących w placówce.
§ 20
1. Rodzice dziecka, a także opiekunowie prawni, gdy dysponują dochodami dziecka, ponoszą odpłatność za pobyt w placówce do wysokości bieżących wydatków ponoszonych na jego utrzymanie.
2. Opłata ustalona w ust.1 może być umniejszona lub może być podjęta decyzja o zwolnieniu z niej na zasadach określonych w stosownej Uchwale Rady Powiatu Poznańskiego.
§ 21
Dom Dziecka realizując swoje działania współpracuje w szczególności z:
1) powiatowymi centrami pomocy rodzinie
2) ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci,
3) ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców dzieci,
4) szkołami, do których uczęszczają i szkołami do których uczęszczały dzieci przed umieszczeniem ich w placówce,
5) sądami rodzinnymi,
6) kuratorami sądowymi,
7) organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku,
8) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę domu dziecka, parafiami kościoła katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych.
§ 22
1. W przypadku bezskuteczności działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny, dyrektor domu dziecka podejmuje starania o umieszczeniu go w rodzinnej opiece zastępczej lub w rodzinie przysposabiającej.
2. W celu umieszczenia dziecka w rodzinnej opiece zastępczej dom dziecka współpracować będzie w szczególności z :
1) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
2) Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym,
3) Właściwym sądem rodzinnym.
§ 23
1. Wychowankami domu dziecka mogą być dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat.
2. W uzasadnionych wypadkach wychowankami placówki mogą być osoby powyżej 18 lat, jeżeli jest to niezbędne z powodu kontynuowania nauki lub innych sytuacji losowych.
§ 24
Grupy wychowawcze w domu dziecka liczą 12 do 16 wychowanków, a ponadto 3 – 5 wychowanków zamieszkałych poza domem dziecka.
§ 25
Wychowankowie uczęszczają do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Kórnika oraz szkół ponadgimnazjalnych, w zależności od wieku i możliwości zdobycia zawodu, a także do szkół wyższych.
§ 26
1. Dom dziecka w miarę możliwości może obejmować opieką dzieci pozostające w rodzinach własnych, które nie zapewniają im prawidłowych warunków rozwoju.

2. Opieka, o której mowa w ust.1 obejmuje w szczególności:
1) możliwość korzystania z posiłków,
2) pomoc w odrabianiu zadań domowych,
3) udział w zajęciach organizowanych przez dom dziecka.

3. Dzieci o których mowa w ust.1 mogą być włączone do poszczególnych grup lub w przypadku większej ich liczby zorganizowane w oddzielną grupę.

4. Koszt pobytu dzieci, o których mowa w ust. 1-3 może być finansowany ze środków spoza budżetu domu dziecka, np. przez władze gminy, opiekę społeczną, itp. pobyt tych dzieci nie może odbywać się kosztem wychowanków domu dziecka.
Rozdział IV
Pracownicy
§ 27
1. W domu dziecka zatrudnia się pracowników o następujących kwalifikacjach:
1) wychowawców – absolwentów studiów wyższych o preferowanych kierunkach: pedagogika, psychologia,
2) pedagogów – absolwentów wyższych studiów magisterskich,
3) psychologów – absolwentów wyższych studiów magisterskich,
4) terapeutów – osoby posiadające udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii – o ustalonym profilu,
5) pracowników socjalnych z ukończoną specjalizacją zawodową w zawodzie pracownik socjalny,
6) pielęgniarkę,
7) pracowników ekonomicznych i administracyjnych ( główna księgowa, referent administracyjny, referent ds. zaopatrzenia),
8) pracowników obsługi w wymiarze koniecznym do wykonywania czynności obsługowych związanych z funkcjonowaniem placówki, których ze względu na bezpieczeństwo lub obowiązek posiadania określonych prawem szczególnych uprawnień nie można powierzyć wychowawcom lub dzieciom (kucharki, pomoc kuchenna, sprzątaczki, krawcowa, palacz-konserwator, dozorca nocny, kierowca).

2. Zakres zadań pracowników zawarty jest w przedziale obowiązków i potwierdzany pisemnie przez każdego pracownika indywidualnie.

3. Do realizacji opieki wychowawczej może być zobowiązany każdy pracownik pedagogiczny zatrudniony w placówce.
§ 28
1. W domu dziecka tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. Wicedyrektora zatwierdza i odwołuje dyrektor placówki.

§ 29
1. W procesie wychowania i opieki uczestniczą wszyscy pracownicy placówki.
2. Pracownicy zatrudnieni w placówce powinni wykazywać należytą postawę i dawać dobry przykład dzieciom.
§ 30
Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
1) tworzenie serdecznej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych,
2) utrzymywanie kontaktów z rodzinami wychowanków,
3) współdziałanie z opiekunami prawnymi i rodzinami zaprzyjaźnionymi,
4) wdrażanie wychowanków do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku i czystości otoczenia, prac samoobsługowych i porządkowych,
5) współdziałanie z lekarzem i pielęgniarką w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowia wychowanka oraz opieka w czasie choroby,
6) współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz w miarę potrzeby udzielanie lub organizowanie pomocy w nauce,
7) zaopatrywanie wychowanków w odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
8) odpowiedzialność za wyposażenie usamodzielnianych wychowanków,
9) stałe doskonalenie swojego warsztatu pracy i podnoszenie poziomu wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz branie udziału w różnych formach doskonalenia lub dokształcania zawodowego,
10) utrzymywanie kontaktów z usamodzielnionymi wychowankami w początkowym okresie ich samodzielnego życia,
11) prowadzenie dokumentacji grupy.
§ 31
Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) rozpoznawanie sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i prawnej wychowanka,
2) współdziałanie z sądami i ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi w sprawach wychowanków,
3) przygotowanie warunków powrotu wychowanka do rodziny,
4) podejmowanie działań związanych z uregulowaniem sytuacji prawnej i majątkowej wychowanków,
5) udzielanie pomocy wychowankom w rozwiązywaniu szczególnie trudnych problemów życiowych,
6) udzielanie pomocy usamodzielnionym wychowankom,
7) interesowanie się losami i wspieranie usamodzielnionych wychowanków,
8) udzielanie porad pedagogicznych rodzinom wychowanków,
9) udział w pracach stałego zespołu ds. oceny sytuacji dziecka.
§ 32
Do zadań psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań psychologicznych służących określaniu najkorzystniejszych warunków rozwoju wychowanków, opracowywanie indywidualnych programów rozwoju,
2) ustalanie metod pracy umożliwiających eliminowanie przyczyn ewentualnych niepowodzeń i zaburzeń,
3) sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej nad wychowankami,
4) opracowywanie opinii psychologicznych o wychowankach,
5) opracowywanie programów zajęć specjalistycznych,
6) nadzór merytoryczny nad wyposażeniem pomieszczeń i doborem zabawek dla dzieci do 6 lat,
7) przygotowanie wychowanej w ciąży oraz posiadających dzieci do prawidłowej opieki nad dziećmi,
8) prowadzenie pracy psychologiczno-pedagogicznej z rodzinami wychowanków,
9) udział w pracach stałego zespołu ds. oceny sytuacji dziecka,

§ 33
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
1) pomoc rodzinom wychowanków w zlikwidowaniu lub ograniczeniu przyczyn patologii,
2) prace profilaktyczne z rodzinami pod kątem stworzenia warunków do powrotu dzieci do domu rodzinnego,
3) doraźne wizyty w domach rodzinnych wychowanków,
4) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach wychowanków w miejscach ich zamieszkania,
5) przeprowadzanie wywiadów w rodzinach, które zamierzają zaprosić dzieci na święta , ferie lub z innych względów,
6) pomoc wychowankom w procesie usamodzielniania się,
7) udział w pracach stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
§ 34
1. W domu dziecka można zaangażować wolontariuszy.

2. Praca wolontariuszy ma na celu w szczególności:
1) rozszerzenie opieki nad dzieckiem,
2) organizowanie kół zainteresowań,
3) rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.

3. Wolontariuszem w placówce może być osoba pełnoletnia, nie karana.

4. Wolontariusz zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce.

5. Dyrektor zawiera z wolontariuszem umowę, w której określa się:
1) zakres zadań powierzonych wolontariuszowi,
2) czas trwania współpracy,
3) zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z osobą, która jego pracę nadzoruje,
4) zobowiązanie do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce.
Rozdział V
Wychowankowie
§ 35
Wychowankowie są współgospodarzami domu dziecka:
1) mają prawo do współdecydowania w sprawach jego funkcjonowania,
2) powinni być wdrażani do pracy na rzecz placówki, stosownie do ich wieku i możliwości.
§ 36
Prawa i obowiązki wychowanków.
1. Wychowanek ma prawo do:
1) ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,
2) wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących,
3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia w domu dziecka, a także światopoglądowych i religijnych,
4) utrzymywania kontaktów z rodzicami i krewnymi,
5) stałego zamieszkania i całodziennego wyżywienia,
6) odzieży przekazanej do indywidualnego użytkowania i innych niezbędnych przedmiotów osobistego użytku,
7) podręczników, przyborów szkolnych i zabawek,
8) pomocy w uzupełnianiu braków w nauce,
9) uczestniczenia za zgodą dyrektora w różnych zajęciach pozaszkolnych i poza lekcyjnych,
10)zachowania na własność odzieży i innych przedmiotów pozostających w jego
osobistym użytkowaniu przy przejęciu pod opiekę rodziców, rodziny zastępczej lub
innej placówki opiekuńczo- wychowawczej.

2. Wychowanek ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w regulaminie,
2) uznawania godności i podmiotowości innych osób,
3) odpowiedzialności za własne życie, bezpieczeństwo i higienę osobistą,
4) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w domu dziecka,
5) współdziałania z wychowawcami w programowaniu i organizacji czasu wolnego wychowanków,
6) kulturalnego zachowania się, szanowania koleżanek i kolegów, udzielania pomocy i służeniu opieką wychowankom młodszym i słabszym.

3. Wychowankom domu dziecka przysługuje kieszonkowe zgodnie z poniższymi ustaleniami:
1) fundusz na wypłatę kieszonkowego ustala się w wysokości nie mniejszej niż 0,5%, a nie wyżej niż 5% kwoty o której mowa w art. 33 g ust.4 Ustawy o Pomocy Społecznej,
2) wysokość kieszonkowego jest zróżnicowana w zależności od grup:
- grupa przedszkolna
- grupa dzieci szkolnych I – III
- grupa dzieci szkolnych IV – VI
- uczniowie gimnazjum
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujący w bursach i internatach
- studenci
3) wysokość kieszonkowego ustala dyrektor placówki w porozumieniu z samorządem
wychowanków,
4) w okresie ferii letnich kieszonkowe wypłaca się tylko wychowankom
pozostającym w domu dziecka,
5) kieszonkowe nie przysługuje w czasie nieusprawiedliwionej nieobecności w
placówce. Za każdy dzień nieobecności potrąca się 5% kieszonkowego,
6) zespół wychowawczy funkcjonujący w obrębie grupy lub wychowawca
opiekujący się bezpośrednio wychowankiem może obniżyć wysokość wypłaty
kieszonkowego za dokonanie bezmyślnych uszkodzeń lub niszczenia sprzętu, a
także za postępowanie niezgodne z regulaminem domu,
7) Wychowanek ma prawo zdeponować u wychowawcy kwoty pieniężne oraz inne
wartościowe przedmioty materialne.
§ 37
1. Jeżeli w placówce przebywa wychowanka będąca w ciąży, placówka zapewnia jej dalszą opiekę i załatwia skierowanie jej do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
2. Stosownie do sytuacji prawnej dyrektor powiadamia o stanie ciąży małoletniej wychowanki jej rodziców, opiekuna prawnego, czy sąd rodzinny.
§ 38
1. Za wzorową postawę, zaangażowanie w pracy na rzecz domu wychowankowie mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia, w szczególności za:
1) pilną naukę,
2) wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
3) dbałość o czystość i higienę osobistą,
4) prace na rzecz domu i grupy,
5) kulturę osobistą,
6) życzliwy, koleżeński stosunek zwłaszcza w odniesieniu do młodszych koleżanek i kolegów,
7) rozwijanie pozytywnych zainteresowań,
8) dbałość o mienie własne, grupy i domu,
9) inną pozytywną działalność na rzecz domu.

2. Wychowanek może być wyróżniony lub nagrodzony w następującej formie:
1) pochwała przez wychowawcę grupy,
2) pochwała z wpisem do dziennika zajęć lub kroniki grupy,
3) pochwała na tablicy ogłoszeń,
4) pochwała przez dyrektora na zebraniu,
5) nagroda rzeczowa,
6) udział w atrakcyjnych imprezach,
7) list pochwalny do rodziców (opiekunów) z powiadomieniem właściwego sądu
8) zwiększenie kwoty kieszonkowego,

3. Za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z regulaminu oraz postępowanie naganne wychowanek może być ukarany z zachowaniem zasady, że kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej wychowanka. Kara może być zastosowana w szczególności za:
1) nieusprawiedliwioną nieobecność wychowanka,
2) naruszanie nietykalności cielesnej innych wychowanków,
3) znęcanie się nad zwierzętami,
4) przywłaszczanie cudzego mienia,
5) nie wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,
6) niszczenie mienia,
7) wulgarne słownictwo,
8) palenie papierosów i stosowanie “używek” szkodliwych dla zdrowia.

4. Wychowanek może być ukarany w następujący sposób:
1) upomnienie udzielone przez wychowawcę,
2) nagana udzielona przez wychowawcę z wpisem do dziennika.,
3) nagana na tablicy ogłoszeń,
4) zakaz udziału w atrakcyjnych imprezach,
5) nagana pisemna udzielona przez dyrektora z powiadomieniem sądu,
6) wstrzymanie zgody na wyjazd do domu rodziców lub opiekunów,
7) zawiadomienie rodziców (opiekunów) o nagannym zachowaniu.
Rozdział VI
Dokumentacja
§ 39
1. Dom dziecka prowadzi następującą dokumentację:
1) księga ewidencji wychowanków
2) teczki z dokumentacją osobistą wychowanków
3) roczny plan pracy
4) dzienniki zajęć w poszczególnych grupach
5) dziennik zajęć przedpołudniowych
6) dziennik dyżurów nocnych
7) dziennik pedagoga
8) dziennik psychologa
9) dziennik pracownika socjalnego
10) księga zarządzeń dyrektora
11) karta pobytu dziecka
12) księga godzin zastępczych i zmiany dyżurów
13) indywidualne plany pracy z wychowankami
14) księga wyjazdów z placówki
15) protokoły ucieczki wychowanków
16) karty wyposażenia wychowanka
17) kronika domu dziecka
18) kroniki poszczególnych grup.

2. Teczki z dokumentacją osobistą wychowanka mają charakter poufny. Korzystać z nich można wyłącznie za zgodą dyrektora.
§ 40
1. Księgi ewidencji wychowanków prowadzi się chronologicznie według daty przyjęcia wychowanka do placówki
2. Do księgi ewidencji wpisuje się: imię i nazwisko wychowanka przyjętego do placówki, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców oraz ich adres zamieszkania, jeżeli nie żyją – datę śmierci, imiona i nazwiska oraz adresy opiekunów prawnych oraz osób zobowiązanych do alimentacji, nazwę organu, który wydał skierowanie do placówki, numer i datę wydania skierowania, w przypadku postanowienia sądu również datę tego postanowienia, określenie warunków pobytu, zakresu i formy świadczeń, adres dotychczasowego miejsca stałego pobytu (zameldowania dziecka), a jeżeli dziecko nie ma stałego zameldowania, odnotowuje się skąd przybyło, datę przyjęcia do placówki oraz datę i przyczynę skreślenia z ewidencji, nazwę i adres placówki, do której wychowanek został przeniesiony, adres rodziców (opiekunów), którym został przekazany, adres i miejsce pracy – jeśli wychowanek został usamodzielniony.
§ 41
1. Dla każdej grupy wychowawczej placówka prowadzi dziennik zajęć wychowawczych, w których odnotowuje się przebieg zajęć wychowawczych w danym roku szkolnym
2. Dziennik zajęć wychowawczych zakłada wychowawca grupy, opatrując kartę tytułową dziennika pieczęcią podłużną placówki, wpisując województwo, nazwę placówki, imię, jeżeli zostało nadane, adres, oznaczenie grupy, rok szkolny, imiona i nazwiska wychowawców grupy. Kartę tytułową dziennika podpisuje dyrektor placówki
3. Do dziennika zajęć wychowawczych wychowawcy grupy wpisują: alfabetyczny wykaz wychowanków, datę i miejsce urodzenia, klasę, nazwisko i adres rodziców (opiekuna prawnego), okres nauki (semestry), przedmioty nauczania, liczbę opuszczonych godzin lekcyjnych (usprawiedliwionych, nieusprawiedliwionych), uwagi o wychowankach
4. W dzienniku odnotowuje się: zajęcia w dniach nauki, zajęcia powtarzające się okresowo, plan pracy na okres (semestr), kontakty z rodziną wychowanka, tygodniowe założenia wychowawcze i realizację planu, stopnie uzyskane przez wychowanków z poszczególnych przedmiotów, a także przeprowadzone hospitacje i wizytacje z podaniem nazwy zajęć i osoby prowadzącej. Fakt przeprowadzenia zajęć, hospitacji i wizytacji potwierdza się podpisem.
§ 42
1. Dom dziecka prowadzi karty wyposażenia dla wychowanków korzystających z zaopatrzenia w odzież i inne wyposażenie.
2. Kartę wyposażenia prowadzi wychowawca grupy sprawujący opiekę nad danym wychowankiem. Do karty wpisuje się : imię i nazwisko wychowanka, datę urodzenia, datę przybycia i odejścia z placówki, bieliznę, odzież, obuwie i inne wyposażenie będące własnością wychowanka w chwili przyjścia do placówki i otrzymane w czasie pobytu.
§ 43
1. Dom dziecka jest obowiązany przechowywać dokumenty, przedmioty osobiste i wartościowe wychowanków objętych opieką całkowitą
2. Dokumentacja osobista wychowanka, stosownie do zakresu i funkcji placówki obejmuje: skierowanie, wyciąg z aktu urodzenia, orzeczenie sądu, odpisy aktów zgonu rodziców – jeśli nie żyją, dokumenty meldunkowe, korespondencję w sprawie wychowanka, dokumenty szkolne, orzeczenie lub opinię kwalifikacyjną, wnioski i wskazania dotyczące opieki, program indywidualnej terapii i resocjalizacji, osobistą dokumentację zdrowotną (np. wyniki badań, karty informacyjne z pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej, książeczkę zdrowia dziecka), notatki służbowe związane z pobytem dziecka w placówce oraz inną dokumentację związaną z pobytem wychowanka w domu dziecka.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 44
1. Dom Dziecka może mieć nadane imię.
2. Imię domowi dziecka nadaje organ prowadzący placówkę.
§ 45
Dom dziecka może posiadać własny sztandar, godło lub ceremoniał.
§ 46
1. Dom dziecka jest jednostką budżetową
2. Dom dziecka prowadzi gospodarkę finansową i materiałową według zasad określonych odrębnymi przepisami w szczególności Ustawa o finansach publicznych ( Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014) z późniejszymi zmianami.
§ 47
Dom dziecka używa pieczęci urzędowej i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 48
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414) z późniejszymi zmianami oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.
§ 49
1. Regulamin opracowany został według stanu prawnego obowiązującego na dzień 9 listopada 2000 r.
2. Zmiany postanowień Regulaminu dokonuje dyrektor domu dziecka w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
3. Zgodność zmian w Regulaminie z obowiązującym prawem stwierdza organ prowadzący.
§ 50
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Załącznik nr 1

R E G U L A M I N
pełnienia dyżurów nocnych
§ 1
1. W domu dziecka organizowana jest opieka nocna w grupach wychowawczych:
a) od niedzieli do czwartku w godz. 21.00 - 6.00
b) w piątki – soboty w godz. 21.00 - 7.00

2. Opiekę nocną sprawują wychowawcy lub opiekunki nocne.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor domu dziecka może zmienić godziny opieki nocnej lub zwiększyć liczbę osób ją pełniących.
§ 2
Przed rozpoczęciem opieki nocnej wychowawcy pełniący dyżur w grupach wychowawczych zobowiązani są do:
a) przekazanie pisemnej informacji o stanie liczbowym poszczególnych grup na druku określonym oddzielnie,
b) przekazania informacji pracownikom przejmującym opiekę nocną o atmosferze panującej w grupie, stanie zdrowotnym wychowanków, wszelkich zauważonych usterkach sprzętu i urządzeń oraz innych istotnych informacji dotyczących wychowanków.
§ 3
Wychowawcy przekazujący grupę opiekunowi nocnemu odpowiedzialni są za stan higieny wychowanków, ład i porządek pomieszczeń grupowych oraz wyciszenie grupy.
§ 4
Opiekun pełniący dyżur nocny powinien:
a) sprawdzić stan zabezpieczenia placówki, zamknąć drzwi zewnętrze i wszystkie okna
b) sprawować nadzór nad pracownikami obsługi pracującymi w nocy
c) troszczyć się o majątek placówki
d) traktować pedagogiczną opiekę nocną jako element obserwacji postaw i zachowań wychowanków oraz ingerować w przypadku niewłaściwego zachowania się wychowanków
e) znać i stosować się do instrukcji p. poż., bhp oraz planu ewakuacyjnego placówki
f) wykonywać niektóre czynności porządkowe (np. gaszenie świateł ......)
§ 5
Opiekunowie podczas dyżuru nocnego przebywają cały czas w wyznaczonych pomieszczeniach placówki i sprawują bezpośredni nadzór nad wychowankami.
§ 6
1. Opiekunowie pełniący dyżur nocny odpowiedzialni są za spokój oraz bezpieczeństwo
śpiących wychowanków.
2. Opiekunowie szczególną opieką otaczają wychowanków znerwicowanych, moczących
się oraz przebywających w izolatkach.
§ 7
W przypadkach nagłych opiekunowie pełniący dyżur nocny wzywają ( w zależności od sytuacji):
a) straż pożarną
b) pogotowie ratunkowe
c) policję
d) powiadamiają o zdarzeniu dyrektora placówki.
§ 8
Na zakończenie opieki nocnej opiekun sporządza w dzienniku notatkę o przebiegu dyżuru, ważnych zdarzeniach, usterkach, chorobach wychowanków, itp.
§ 9
Niniejszy regulamin jest załącznikiem do Regulaminu Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.
Załącznik nr 2

R E G U L A M I N
udzielania wychowankom urlopowania
§ 1
1. Każdy wychowanej domu dziecka ma prawo do urlopowania ( o ile nie ma ograniczenia sądowego).
2. Urlopowanie można otrzymać po spełnieniu następujących warunków:
- posiadania zgody sądu na urlopowanie,
- nienagannego zachowania podczas pobytu w placówce i poza nią,
- systematycznego wykonywania obowiązku szkolnego,
- posiadania zgody wychowawcy grupy.
§ 2
1. Urlopowania udzielane są na dni wolne od zajęć szkolnych i święta.
2. W trakcie roku szkolnego urlopowania udzielane są od piątku godz. 13.00 do niedzieli godz. 20.00.
3. Dyrektor może udzielić wychowankowi urlopowania w formie nagrody również w dniach zajęć szkolnych.
§ 3
Urlopowania na okres wakacyjny udzielane są na podstawie odrębnej zgody sądu
§ 4
1. Wychowanek ma prawo skrócenia czasu urlopowania i wcześniejszego powrotu do domu dziecka.
2. Powody przerwania urlopowania winny być przedstawione wychowawcy grupy wychowawczej.
§ 5
1. Wychowankowi podczas urlopowania zabrania się przebywania na terenie placówki
2. W przypadku naruszenia tej zasady wychowawca może podjąć decyzję o przerwaniu
urlopowania i zatrzymaniu wychowanka w domu dziecka
§ 6
Na czas urlopowania wychowanek może oddać swoje rzeczy do przechowania wychowawcy.
§ 7
Wychowawca ma prawo do kontroli rzeczy przynoszonych przez wychowanka po powrocie z urlopowania i odebrania papierosów, zapałek, zapalniczek, alkoholu, środków odurzających oraz przedmiotów niebezpiecznych.
§ 8
1. Wychowankowi może zostać wstrzymane prawo do urlopowania, bądź konkretne urlopowanie.

2. Wstrzymanie urlopowania następuje w przypadku naruszenia zasad pobytu wychowanka w
domu dziecka.

3. Wychowawca informuje wychowanka o przyczynach wstrzymania urlopowania.

4. Wychowanek, który samowolnie oddalił się z domu dziecka traci prawo do urlopowania.

5. Decyzję o wstrzymaniu prawa do urlopowania jak i przywróceniu tego prawa podejmuje
dyrektor (również na wniosek pracowników pedagogicznych placówki).
§ 9
Niniejszy regulamin jest załącznikiem do Regulaminu Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.
Załącznik nr 3

R E G U L A M I N
przyznawania “kieszonkowego” wychowankom Domu Dziecka w Kórniku-Bninie
§ 1
1. Wychowankowie Domu Dziecka W Kórniku-Bninie mają prawo do otrzymywania “kieszonkowego”
2. “Kieszonkowe” przysługuje wszystkim wychowankom, którzy przebywają w domu dziecka dłużej niż jeden miesiąc i jest ono przyznawane na wydatki własne.
§ 2
1. Wysokość “kieszonkowego” ustala dyrektor domu dziecka w porozumieniu z samorządem wychowanków
2. Kwota przeznaczona na “kieszonkowe” nie może być niższa niż 0,5% i nie wyższa niż 5% sumy, o której mowa w art. 33 g ust. 4 ustawy o pomocy społecznej
3. Wysokość kieszonkowego jest zróżnicowana w następujących grupach:
a) grupa przedszkolna
b) grupa dzieci szkolnych klasy I – III
c) grupa szkolna klasy IV – VI
d) grupa gimnazjalna
e) szkoły ponadgimnazjalne, wychowankowie zamieszkujący w bursach i internatach
f) studenci
§ 3
1. Ustaloną kwotę “kieszonkowego” na wniosek wychowawcy, opiekuna lub rady wychowanków dyrektor domu dziecka może zwiększyć do 50 % wartości przypisanej wychowankowi
2. Podstawowymi kryteriami mającymi wpływ na podwyższenie “kieszonkowego” są:
- dobre wyniki w szkole zarówno pod względem zachowania jak i ocen z przedmiotów lekcyjnych
- poprawne zachowanie w placówce
- przestrzeganie zasad regulaminu domu dziecka
- przestrzeganie norm postępowania ogólnie przyjętych jako dobre
- czystość osobista i otoczenia
- wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków
§ 4
W okresie ferii letnich “kieszonkowe” wypłaca się tylko wychowankom pozostającym w domu dziecka oraz wyjeżdżającym na wypoczynek organizowany przez placówkę.
§ 5
1. Wypłacone wychowankom “kieszonkowe” winno służyć nauce właściwego zagospodarowania i wydawania własnych pieniędzy.
2. Wychowawca ma prawo do nadzorowania i kontroli związanej z właściwym wykorzystaniem “kieszonkowego” przez wychowanków.
3. “Kieszonkowego” nie wolno przeznaczać na zakup papierosów, alkoholu, środków odurzających, itp.
§ 6
1. Dyrektor domu dziecka może podjąć decyzję (również na wniosek wychowawcy o wstrzymaniu “kieszonkowego”).

2. Wstrzymanie wypłaty “kieszonkowego” może mieć miejsce w przypadkach, gdy wychowanek:

a) w sposób umyślny spowodował stratę materialną na terenie domu dziecka lub poza nią, a poszkodowany zgłosił roszczenia,
b) swoim zachowaniem naruszył postanowienia regulaminu domu dziecka,
c) dokonał zakupów zabronionych, wymienionych w § 5 pkt. 3.

3. Za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności potrąca się 5% wysokości “kieszonkowego”.

4. Potrącone kwoty przeznacza się na pokrycie kosztów wyrządzonej szkody względnie na potrzeby grupy.
§ 7
Niniejszy regulamin jest załącznikiem do Regulaminu Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

Załącznik nr 4

R E G U L A M I N
odwiedzin wychowanków Domu Dziecka w Kórniku-Bninie
§ 1
1. Wychowankowie domu dziecka mają prawo do odwiedzin.
2. Odwiedziny wychowanków odbywają się w następujących terminach:
- piątki w godz. 13.30 – 18.00
- niedziele w godz. 10.00 – 18.00
3. Dyrektor domu dziecka może ustalić inne, bądź dodatkowe terminy odwiedzin.
4. Wychowawcy pracujący z grupą wychowawczą mogą w szczególnych przypadkach wyrazić zgodę na odwiedziny w innym terminie.

§ 2
Zakaz lub ograniczenie odwiedzin może wynikać z decyzji sądu, dyrektora domu dziecka lub wychowawcy.
§ 3
1. Odwiedziny odbywają się w jadalni, a przyjmujący wizyty wychowankowie są zobowiązani do utrzymania tego pomieszczenia w czystości i porządku.
2. W przypadku sprzyjającej pogody odwiedziny mogą odbywać się na zewnątrz budynku.
3. Zabrania się przyjmowania odwiedzających w pomieszczeniach sypialnych i pokojach do nauki bez zgody wychowawcy.
§ 4
1. Odwiedzającymi wychowanków mogą być ich rodziny lub rodziny ich opiekunów
2. Ewentualną zgodę na odwiedziny przez inne osoby udziela wychowawca
3. Opuszczenie terenu domu dziecka z osobami odwiedzającymi może odbywać się za zgodą wychowawcy.
§ 5
Wychowawca ma prawo do kontroli rzeczy wychowanków otrzymywanych od osób odwiedzających i odebrania: papierosów, zapałek, zapalniczek, alkoholu, środków odurzających oraz przedmiotów niebezpiecznych lub związanych z kulturami nieformalnymi.
§ 6
Fakt odwiedzin odnotowuje się w dzienniku zajęć grupy wychowawczej w stosownej tabeli.
§ 7
Niniejszy regulamin jest załącznikiem do Regulaminu Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 14:15
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-30 10:03

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7155
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-29 13:03
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35