BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 772 /2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2001r.w sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z póz zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu - Gabrieli Ozorowskiej

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
RODZINNEGO DOMU DZIECKA W SWARZĘDZU

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
1. Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu, zwany dalej DOMEM jest publiczną placówką opiekuńczo- wychowawczą dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej, realizującą zadania opieki całkowitej w warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska rodzinnego oraz opiekę, do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia.

2. DOM został utworzony 1 lipca 1988 roku.

3. Organem prowadzącym DOM jest Powiat Poznański.

4. DOM zajmuje dwa połączone mieszkania o łącznej powierzchni 133 m2 w bloku należącym do Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Lokal jest typu własnościowego i należy do organu prowadzącego.
5. Pełna nazwa DOMU brzmi:
Rodzinny Dom Dziecka
Osiedle Dąbrowszczaków 15m 1-2
62-020 Swarzędz
Pełna nazwa DOMU używana jest na stemplach.

6. DOM nie posiada tablicy urzędowej.
7. DOM prowadzi swoją działalność na podstawie:
1) Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 900),
3) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 131, poz. 1465).
8. DOM współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz z Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi w Poznaniu.
Rozdział II
Organizacja Domu

1. DOM tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, które nie mogą być umieszczone w rodzinie zastępczej lub przysposabiającej, wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i stopniowo usamodzielniające się, umożliwia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych.
2. DOM jest placówką koedukacyjną, obejmującą, opieką, całkowitą, 4-8 wychowanków.
3. Podstawą, przyjęcia do DOMU jest skierowanie wydane przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem kierującym tą, placówką.
4. Działalnością Domu kieruje dyrektor powołany przez organ prowadzący.
5. Dyrektor DOMU jest jednocześnie wychowawcą.
6. W placówce, w której przebywa więcej niż 6 dzieci zatrudnia się w niepełnym wymiarze godzin drugiego wychowawcę
7. W placówce liczącej ponad 6 dzieci zatrudnia się pracownika obsługi w wymiarze niezbędnym do wykonania czynności obsługowych związanych z funkcjonowaniem DOMU, których ze względu na bezpieczeństwo lub obowiązek posiadania określonych prawem szczegółowych uprawnień nie można powierzyć wychowankom lub wychowawcy.
8. W DOMU można zatrudnić tylko osobę wskazaną przez dyrektora. Może to być osoba z nim spokrewniona tub spowinowacona.
9. Na czas urlopu, choroby lub innego okresu niezdolności do pracy pracownika obsługi organ prowadzący zatrudnia w porozumieniu z dyrektorem placówki innego pracownika obsługowego.
10. Działalność placówki może być uzupełniana pracą wolontariuszy. Wolontariusz wykonuje pracę pod nadzorem dyrektora lub wychowawcy. Zakres zadań wolontariusza ujęty jest w umowie zawartej z wolontariuszem przez dyrektora placówki.
Rozdział III
Rodzaje (standardy) usług świadczonych przez DOM.

1. DOM realizując zaspokajanie potrzeb wychowanków kieruje się w szczególności:
a) dobrem dziecka,
b) poszanowaniem praw dziecka,
c) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
d) koniecznością, wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia własnych talentów i zainteresowań,
e) potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,
f) poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa do kontaktowania się z dzieckiem,
g) potrzebą, działań w celu utrzymania więzi dziecka z rodziną naturalną

2. Wychowankom przysługuje:
a) wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych,
b) wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku stosownie do wieku rozwojowego,
c) środki higieny osobistej,
d) zaopatrzenie w leki,
e) zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne,
f) miesięczna, określona odpowiednimi przepisami, drobna kwota pieniężna do własnego dysponowania.
3. Wychowankom zapewnia się w miarę posiadanych środków finansowych wypoczynek wakacyjny.
4. Usamodzielniającym się wychowankom przysługuje pomoc w tworzeniu warunków mieszkaniowych i samodzielności finansowej. Rodzaj i wartość pomocy określają, odrębne przepisy.
5. Wychowanek ma prawo do wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących, także światopoglądowych i religijnych.
6. Wychowanek ma obowiązek:
a) uznawać godność i podmiotowość innych wychowanków i wychowawców,
b) być odpowiedzialnym za własne życie , zdrowie i rozwój intelektualny,
c) dbać o wspólne dobra materialne, ład i porządek w DOMU,
d) systematycznie realizować obowiązek szkolny, zdobywać kwalifikacje zawodowe,
e) wykonywać polecenia dyrektora DOMU.
7. Dyrektor DOMU w porozumieniu z właściwym ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowanków.
8. Pobyt w Domu ustaje w przypadku:
a) powrotu dziecka do rodziców,
b) zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki,
c) usamodzielnienia się,
d) orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce.
9. W przypadku samowolnego opuszczenia DOMU przez dziecko dyrektor:
a) przeprowadza postępowanie wyjaśniające,
b) powiadamia w ciągu 24 godzin opiekuna prawnego, sąd rodzinny oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
10. Osobę, która ukończyła 18 rok życia w przypadku samowolnego opuszczenia DOMU lub rażącego naruszenia zasad współżycia, dyrektor może wykreślić z ewidencji przebywających w DOMU oraz odmówić przyjęcia do DOMU.
Rozdział IV
Źródła i zasady finansowania DOMU.
1. Organ prowadzący DOM zapewnia środki finansowe na utrzymanie i działalność regulaminową, placówki skalkulowane wg norm i stawek ustalonych w planie finansowym DOMU i określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział V
Dokumentacja placówki.
1. Obsługę finansowo-księgową DOMU prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. DOM prowadzi dokumentację dotyczącą, pobytu wychowanków, a w szczególności:
a) książkę meldunkową
b) dokumentację przebiegu nauczania,
c) dokumentację osobistą wychowanka (badania zespołów diagnostycznych i specjalistycznych, wywiady środowiskowe itp.)
Rozdział VI
Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustaw, o których mowa w Rozdziale I.
2. Zmiany regulaminu dokonywane są, w trybie jego uchwalania.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

DYREKTOR
Elżbieta Bijaczewska

RADCA PRAWNY
mgr Danuta Wencel

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 14:16
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-27 09:24

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7150
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-29 13:03
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44