BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 245/120/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 3 lipca 2000r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej dla wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2000/2001.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633)
Uchwala się, co następuje:

§1. Zarząd powołuje komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2000/2001
Karol Chyra- Przewodniczący;
1. Aleksandra Waszak;
2. Grażyna Szmygin;
3. Adam Habryło.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak

Dokumentacja przetargowa
prowadzona w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego stosownie do art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych przez Zarząd Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18/20, 60-509 Poznań tel. 061 8410-574 fax 061 8480-556 nazwanym dalej Zamawiającym
I. Przedmiot zamówienia .
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego o jakości zgodnej z P.N. w ilości do 60 000 litrów na sezon grzewczy 2000/2001.
Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia czerwiec 2001 r.
III. O zamówienie mogą się ubiegać oferenci którzy:
I . nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych,
2. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych. Oferenci zobowiązani są do załączenia do oferty wypełnionego i podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszej dokumentacji.
3.przedłożą dokument dopuszczający do obrotu prawnego,
4.przedłożą koncesję na obrót paliwami płynnymi zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie.
IV. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy krajowi oraz zagraniczni mający oddział i przedstawicielstwo w Polsce.
V. Informacje dotyczące warunków składania ofert .
1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2 Oferent, który przedłoży więcej aniżeli jedną ofertę, zostanie wyłączony z postępowania.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia .
4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie lub komputerze oraz podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w zakresie jej praw majątkowych (uprawnioną zgodnie z wpisem do rejestru handlowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną , przy czym umocowanie musi być załączone do oferty) .
6. Każda strona oferty musi być ponumerowana.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8. Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wątpliwości związanych z dokumentacją przetargową.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
mgr Aleksandra Waszak - tel. 0-61 8410-574
9. Termin związania ofertą upływa po 45 dniach od terminu składania ofert lub po podpisaniu umowy.
VI. Sposób składania ofert .
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20 w kancelarii pok. nr 002 do dnia 08.08.2000r. do godz. 11:00
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
3. Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch opakowaniach.
Opakowanie zewnętrzne ma być zaadresowane według następującego wzoru:
„Powiat Poznański, ul. Jackowskiego 18/20
Oferta na dostawę oleju opalowego dla potrzeb Starostwa"
Na opakowaniu wewnętrznym poza oznakowaniem jak wyżej, należy podać nazwę i adres oferenta.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2000 r. o godz. 11:10 w sali nr 109 w siedzibie Zamawiającego.
VII. Ocena ofert.
Oceny będzie dokonywała komisja. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający może żądać udzielania przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz za zgodą oferenta dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty. W dalszej kolejności komisja oceni spełnienie warunków technicznych określonych w specyfikacji .
W odniesieniu do oferentów , którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ich ofert na podstawie następujących kryteriów i zasad .
- cena – 80%
- warunki płatności – 20%
opis sposobu oceniania oferty
oferta oceniana będzie w następuiący sposób:
1.na wykonanie przedmiotu zamówienia
liczba punktów = najniższa cena/cena badanej oferty x 100 pkt x 80 % x liczba członków komisji 2.warunki płatności
liczba punktów = warunki płatności badanej oferty/najkorzystniejsze warunki płatności x l00 pkt x x20%
O wyborze zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.
VIII. Sposób udzielania wyiaśnień dotyczących dokumentacji.
1.Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie niniejszej dokumentacji.
1.1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
1.2. Zamawiający przesyła treść wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania, którym wręczono dokumentację bez ujawnienia źródła pytania.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej dokumentacji. Dokonane w ten sposób uzupełnienia przekazuje niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania i jest dla nich wiążące.
3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian.
4. Na wniosek uczestnika postępowania, który nie jest w stanie złożyć oferty w wymaganym terminie z powodu okoliczności od nich niezależnych, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
5. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadamia natychmiast wszystkich uczestników postępowania, którym przesłano dokumentację.

Oferta
( Nazwa oferenta )
.......................................................................................................................................
( siedziba oferenta )
.......................................................................................................................................
Nr tel./fax ....................................................
składa ofertę dla
Powiatu Poznańskiego

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa w sezonie grzewczym 2000/2001
Cena:
netto ............................... zł
....% Vat .............................. zł
brutto ..................................zł
( słownie: .......................................................................................)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 40 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. ( Dz.U. Nr 76, poz. 344 z późniejszymi zmianami) tzn. 45 dni od upływu terminu składania ofert.
3.Oświadczamy, że załączony do dokumentacji przetargowej - projekt umowy został/ nie został* przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
* niepotrzebne skreślić( w przypadku nie zaakceptowania projektu umowy prosimy o podanie proponowanych zmian)
Proponowane zmiany:
........................................................................................................................................
Do niniejszej oferty załączamy wymagane w dokumentacji następujące dokumenty:
1. oświadczenie o prawie ubiegania się o zamówienie publiczne.
2. dokument rejestracji firmy z określeniem przedmiotu działalności oraz wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania firmy( dokument nie starszy niż sprzed trzech miesięcy);
3. akceptacja warunków załączonej umowy.
4. koncesja na obrót paliwami płynnymi zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie.

podpis
upoważnionego przedstawiciela

Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2000/2001

oświadczam że

1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności,
3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
4. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
S. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. l9 , który mówi, iż

„ Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością,
b) dostawców i wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków ,opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
c) dostawców i wykonawców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych"

................................, dn ......... ..............
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Umowa
Nr OP I 3432/18/2000

zawarta w Poznaniu dnia roku pomiędzy:
a
Powiatem Poznańskim z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20
reprezentowanym przez Zarząd w imieniu, którego działają:
1. Ryszard Pomin - Starosta,
2. Jan Grabkowski - W icestarosta,
zwanym w dalszej części umowy Kupującym

Umowa ta została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 28 ustawy z dnia l0 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( DzU. Nr 76, poz 344 z póź zm) - a także zgodnie z dokumentacją przetargową ( protokót z dnia 18.ł 1.1999 r)
Par. 1.
1. Sprzedający zobowiązuje się na warunkach określonych w niniejszej umowie dostarczać Kupującemu olej opalowy lekki o jakości zgodnej z P.N. w ilości do 60.000 litrów ( atest na zgodność z P.N. dostarczony będzie wraz z dostawą) do dnia 30 czerwca 2001 roku.
Par. 2.
Określony w par. 1 towar dostarczony zostanie w terminach i ilościach wskazanych przez Kupującego.
Par. 3.
Olej będzie dostarczany loco do siedziby Kupującego przy ul. Jackowskiego 18/20 transportem Sprzedającego po uprzednim zawiadomieniu o terminie dostawy z 3 dniowym wyprzedzeniem.
Par. 4.
Przy odbiorze muszą być obecni przedstawiciele obu stron.
Kupującego reprezentować będzie osoba wskazana przez Kierownika referatu administracyjnego.
Par. 5.
1.Cena obejmuje cenę paliwa, transport i wszelkie wymagane prawem podatki.
1. Ustala się cenę sprzedaży brutto dla wymienionego produktu zi/Itr.
2. Cena oleju może ulec zmianie w przypadku zmian wartości podatków i opłat celnych.
Par. 6.
1. Płatność za dostarczony olej będzie regulowana po doręczeniu faktury, wystawionej na podstawie potwierdzonego odbioru przez przedstawicieli obu stron.
2.Płatność za dostarczony olej określony w par. 2 pkt 1 dokonywana będzie w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury Kupującemu przelewem na konto Sprzedającego.
Par. 7.
W przypadku niewykonania lub wykonania nieterminowego:
1. Sprzedający zapłaci 10 % wartości umownej dostawy, która nie została wykonana z jego winy.
2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę w wysokości 10 % wartości umownej dostawy, która nie wstała przez Odbiorcę odebrany z jego winy.
Par. 8.
Możliwe jest dochodzenie przez strony na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
Par. 9.
1. Umowa zostaje zawarta na okres do 30 czerwca 2001 roku.
2. Każda ze stron może umowę rozwiązać za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg z końcem miesiąca, w którym zostato złożone.
Par.lO.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron, wyrażonej w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd wlaściwy miejscowo i rzeczowo dla Kupującego.
§ 11.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwie dla każdej ze stron.
Kupujący Sprzedający

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 10:22
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-05 10:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6940
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-05 14:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40