BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 246/121/2000
ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 3 lipca 2000r.

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu na wymianę kotłowni węglowej na gazową w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy ul. Szamotulska 24. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. S78 z póź. zm.) oraz § 21 ust. I Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 )
Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na wymianę kotłowni węglowej na gazową w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy ul. Szamotulska 24.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Jan Grabkowski; - Przewodniczący;
2. Jerzy Lechnerowski
3. Grażyna Szmygin;
4. Aleksandra Waszak;
5. Kazimierz Firlej
6. Kazimierz Nowak

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przetarg nieograniczony

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wymiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową

I. Zamawiający:
Powiat Poznański
Adres:
60-509 Poznań , ul. Jackowskiego 18/20
tel. 061 8 410-559
tel. 061 8 410-574
fax 061 8 480 -556
Rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wymianę kotłowni węglowej na kotłownię gazową w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy ul. Szamotulska 24"

II. Opis przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje wykonywanie następujących robót:
2.I.Roboty ogólno-budowlane
2.2.Roboty instalacyjne, a w tym:
- sanitarne;
- wodno-kanalizacyjne i c.o.;
- elektryczne;
- aparatura kontrolno-pomiarowa (AKP).

Ad. 2.I.Roboty ogólno-budowlane:
Roboty wykończeniowe obejmujące wykonanie:
- uzupełnienie tynków wewnętrznych;
- ułożenie nowych płytek ściennych;
- malowanie ścian, sufitów farbami emulsyjnymi 2 razy.

Posadzki:
- roboty przygotowania podłoża;
- ułożenie posadzek z płytek ceramicznych.

Stolarka drzwiowa i okienna:
- wymiana niektórych drzwi drewnianych i okien.

Instalacje: sanitarna i wod-kan.

Odprowadzenie ścieków wykonać do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nowe przewody wykonać z rur i kształtek PCV.

Modernizacja starej kotłowni polegać ma na demontażu:
1.starych kotłów szt. 4 opalanych węglem.
2.starych pomp CO.
3.naczynia zbiorczego.
4.instalacji c.o., wod-kan., elektrycznej w kotłowni.

Roboty budowlane:
1.skucie starych tynków i sufitów,
2.montaż suchych tynków gipsowych na klej ATLAS PLUS w kotłowni i magazynie paliw,
3.położenie płytek ceramicznych na ścianach w kotłowni, wys. do 2 m,
4.położenie płytek typu granitogres na podłodze w kotłowni i magazynie paliw,
5.wykonanie podmurówki z cegieł wokół ścian, wys. 0,3 m i obłożenie płytkami granitogres, 6.wykonanie ścianki działowej w magazynie paliw i kotłowni,
7.malowanie tynków ścian i sufitów w magazynie paliw i kotłowni 2 razy farbą emulsyjną,
8.wymiana okien w kotłowni i magazynie paliw,
9.poszerzenie wejścia do kotłowni,
l0.montaż drzwi metalowych.

Ad. 2.2. Roboty instalacyjne:
1.montaż,
2.montaż
3.montaż naczynia zbiorczego,
4.montaż AKP,
5.montaż nowej instalacji elektrycznej wraz z tablicą rozdzielczą,
6.montaż komina zewnętrznego dwupłaszczowego,
7.montaz wentylacji nawiewno-wywiewnej z kotłowni i magazynu paliw,
8.montaż rozdzielaczy instalacji c.o.,
9.montaż pomp obiegowych inst. c.o.

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWIZ oraz w projekcie technicznym opracowanym przez Zespół Projektowy„ INSTAL -SAN z października 1999 roku a będący do wglądu w Referacie Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20 pok. 206 .

2.4.Ogólne wymogi wykonania robót:
- miejsce podłączenia energii elektrycznej, wody wskaże Zamawiający,
- teren pod zaplecze budowy wskaże Zamawiający,
- nadzór autorski i inwestorski zapewnia Zamawiający,
- dokumentacja techniczna zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy w 2 egz.,
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność ich z dokumentacja, warunkami technicznymi odbioru i wykonania robót, prawem budowlanym, pozwoleniem na budowę, wymaganiami dostawcy urządzeń, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i dozoru technicznego.

Pożądany termin realizacji zamówienia

30 września 2000 roku.

III. Przygotowanie ofert.

1. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta winna obejmować całość zamówienia.
4. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w pkt IV niniejszej specyfikacji.
6. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność odpisu z oryginałem przez wykonawcę. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.
7. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.

8. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty.
9. Wszystkie strony ofert winny być podpisane, ponumerowane i zszyte.
10. Oferent zamieści ofertę w zamkniętej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie.
Na kopertach musza znajdować się następujące oznaczenia:
a) nazwa i adres Zamawiającego,
b) nazwa i adres oferenta,
c) napis:" Przetarg nieograniczony na wymianę kotłowni węglowej na kotłownię gazową w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy ul. Szamotulska 24".
IV. Dokumenty składające się na ofertę.

Oferent załącza do oferty następujące dokumenty:
I. dokument rejestracji firmy z określeniem przedmiotu działalności oraz wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania oferenta (dokument nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)
2. wykaz najważniejszych robót zrealizowanych w ostatnich trzech latach tożsamych z przedmiotem zamówienia.
3. bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu - informacji określającej obroty, zysk, oraz zobowiązania i należności ogółem.
4. opinia banku o kondycji finansowej oferenta ze wskazaniem danych dotyczących zdolności kredytowej oraz płynności finansowej za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia.
5. Oferent przedstawi warunki gwarancji i serwisu na wykonany przedmiot zamówienia.
6. akceptacja warunków załączonej umowy.
7. referencje inwestorów z ostatnich trzech lat.
8. zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne.
9. dowód wniesienia/ wpłacenia wadium.
10. oświadczenie o prawie ubiegania się o zamówienie publiczne.
11. zaświadczenie z Centralnego Rejestru Skazanych o niekaralności oferenta oraz członków władz oferenta w zakresie określonym w art. 19 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o zamówieniach publicznych.
l2. oświadczenie o użyciu do realizacji zamówienia nie mniej niż SO % wartości surowców i produktów krajowych oraz nie mniej niż 50 % podmiotów krajowych zg. z Rozporządzeniem RM z 28.12.1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych ( Dz. U. z 31.12.1994 r., Nr 140, poz. 776);
13. oświadczenie o stosunku zależności i dominacji;
V. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie.
cena – 70%
wiarygodność – 20%
termin wykonania – 10%
VI. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty.
I. Wyboru dokonuje komisja przetargowa składająca się 6 członków po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt V niniejszej specyfikacji.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez oferenta stanowiąca sumę punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji przetargowej.
3. Punktacja
a) punkty za cenę:
Pc= ( Cn: Co)x 100 pkt x 70 % x liczba członków komisji
gdzie: Cn- cena najniższa wśród ofert
Co - cena danego oferenta
b) punkty za wiarygodność oferenta
punkty za wiarygodność członek komisji przetargowej przyznaje od l0 do stu punktów,
oceniając dokumenty oferenta określone w rozdziale III niniejszej specyfikacji.
Punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji przetargowej sumuje się a następnie mnoży razy 20%
c) punkty za termin dostawy
Td= ( Tn:Tb) x 100 pkt x 10%x liczba członków komisji
Gdzie: Td= termin najkrótszy wśród ofert;
T b= termin badanej oferty
Punkty wyliczone zgodnie z powyższymi zasadami sumuje się.

VII. Wadium.
Przystępując do przetargu oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,- zł
słownie: pięć tysięcy złotych na konto Starostwo Powiatowe w Poznaniu w Banku Handlowym w Poznaniu nr konta 10301247-34916000.
Wadium może być wniesione w:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach instytucji kredytowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 02.08.2000 roku godz. 11:00
Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 42 ustawy o zamówieniach publicznych.
VIII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający będzie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty umownej zamówienia.
W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w pieniądzu, na jego poczet zostanie przesunięte wpłacone wadium.
IX. Tryb Udzielanie wyjaśnień.
I. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Kazimierz Firlej - w sprawach technicznych - tel. 061 8 410-559
Aleksandra Waszak - w sprawach formalno-prawnych - tel. 061 8 410-574.
2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba wpłynęła
do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
3. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
4. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Składanie ofert.
I . Oferty należy składać na adres Zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18/20 pok. nr 002 nie później niż do dnia 02.08.2000 roku godz. 1 1:00.
2. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami roz. III pkt 10, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona „ ZMIANA" lub „ WYCOFANIE”.
XI. Otwarcie i ocena ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2000 r. o godz. 1 1:10 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20.
2. Koperty oznaczone „ WYCOFANE „ zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.
3. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele oferentów.
4. Zamawiający ogłosi oferentom
- stan otwieranych ofert,
- nazwę i adres oferenta, którego oferta jest otwierana,
- cenę oferty.
5. Oferty złożone po ustalonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego do wniesienia protestu.
6. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:
a) jest sprzeczna z ustawą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
b) oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił wymagań określonych w ustawie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności nie wniósł wadium.
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
d)jest nieważna na podstawie innych odrębnych przepisów.
7. Zamawiający nie może ujawnić:
a) informacji, których ujawnienie narusza interes państwa, ważne interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji,
b) informacji związanych z przebiegiem badania, oceny i porównania treści złożonych ofert, z wyjątkiem informacji zawartych w protokole.
XII. Wybór oferenta i zawarcie umowy.
I. Wybór wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia dokonany zostanie w oparciu o najkorzystniejsze warunki z punktu widzenia kryteriów przyjętych do przetargu.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w następujących przypadkach:
a) w postępowaniu przeprowadzonym w trybie innym niż zamówienie z wolnej ręki wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacji zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d)zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
XIII. Protesty i odwołania.
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych przysługują środki odwoławcze przewidziane cytowaną ustawą.
Postępowaniu odwoławczemu nie podlega:
- wybór trybu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
- zastosowanie preferencji krajowych,
- odrzucenie wszystkich ofert.
Oferent ma prawo wnieść do Zamawiającego protest w terminie 7 dni od dnia, w którym oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu. Wniesienie protestu dopuszczalne jest wyłącznie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Protest wniesiony po terminie podlega odrzuceniu.
Protest powinien być umotywowany i wniesiony na piśmie. O wniesieniu protestu Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich uczestniczących w postępowaniu wykonawców.
Zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w ciągu 7 dni od jego wniesienia. Brak rozpatrzenia protestu w powyższym terminie poczytuje się za jego oddalenie.
Od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu lub w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, zainteresowanemu oferentowi przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie należy wnieść w terminie 3 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia lub 7 dni od upływu terminu rozpatrzenia protestu. Równocześnie z wniesieniem odwołania oferent wyznacza arbitra . Arbitra wyznacza się z listy arbitrów publikowanej w Biuletynie Zamówień Publicznych . Odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni od jego doręczenia.

Oferta

( Nazwa oferenta )
....................................................................................................................................
( siedziba oferenta )
....................................................................................................................................
Nr tel./fax ................
składa ofertę dla
Powiatu Poznańskiego

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

wymianę kotłowni węglowej na kotłownię gazową w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy ul. Szamotulska 24.

Cena:
netto .............................. zł
....% Vat .............................. zł
brutto ..................................zł

słownie: ........................................................................................... )
termin realizacji - .....................


1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 40 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. ( Dz. U. Nr 76, poz. 344 z późniejszymi zmianami) tzn. 45 dni od upływu terminu składania ofert.
3.Oświadczamy, że załączony do dokumentacji - projekt umowy został nie został * przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
* niepotrzebne skreślić (w przypadku nie zaakceptowania projektu umowy prosimy o podanie proponowanych zmian)
Proponowane zmiany:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Do niniejszej oferty załączamy wymagane w dokumentacji następujące dokumenty:
1. dokument rejestracji firmy z określeniem przedmiotu działalności oraz wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania oferenta ( dokument nie starszy niż sprzed trzech miesięcy);.
2. wykaz najważniejszych prac zrealizowanych w ostatnich trzech latach.
3. bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok, a w przypadku dostawców nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu - informacji określającej obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem.

4. opinia banku o kondycji finansowej oferenta ze wskazaniem danych dotyczących zdolności kredytowej oraz płynności finansowej za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia.
5. warunki gwarancji i serwisu na wykonany przedmiot zamówienia.
6. akceptacja warunków załączonej umowy.
7. referencje inwestorów z ostatnich trzech lat.
8. zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione przez właściwe organy.
9. dowód wniesienia wadium( kserokopia)
10. oświadczenie o prawie ubiegania się o zamówienie publiczne
11. zaświadczenie z Centralnego Rejestru Skazanych o niekaralności oferenta oraz członków władz oferenta w zakresie określonym w art. 19 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o zamówieniach publicznych.
12. oświadczenie, czy firma oferenta pozostaje w stosunku zależności i dominacji, w rozumieniu ustawy z
21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, z innymi uczestnikami postępowania lub Zamawiającym albo osobami po stronie Zamawiającego ,biorącymi udział w postępowaniu
13. oświadczenie w sprawie stosowania preferencji krajowych w myśl Rozporządzenia RM z dnia 28.12.1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych.

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

wymianę kotłowni węglowej na kotłownię gazową
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Rakietnicy ul. Szamotulska 24

oświadczam, że:

1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi. 2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności,
3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
4. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19, który mówi, iż:

„ Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością,
b) dostawców i wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
c) dostawców i wykonawców w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub, których upadłość ogłoszono,
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych"

.............................,dn. ......... ...............
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

UMOWA NR

Zawarta dnia w Poznaniu pomiędzy:

Reprezentowanym przez:
1.
2.
zwanym dalej „Zamawiającym"
a
firmą
reprezentowaną przez:
1.
2.
zwanym dalej „Wykonawcą"
zawarta została umowa następującej treści:

Par 1

Zamawiający zleca, a wykonawca na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dnia przyjmuje do wykonania roboty związane z wymianą kotłowni węglowej na gazową w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy ul. Szamotulska 24.

Par 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w projekcie technicznym , także zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z warunkami zawartymi w ofercie

Par 3

1. Przekazanie terenu budowy ustala się na dzień
2.Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień a zakończenie na dzień
3.Harmonogram robót i finansowania opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Par 4

Wartość robót według kosztorysu ofertowego na kwotę netto:

Razem:
Podatek VAT 7%
Ogółem:

1. W razie konieczności wykonania, w toku realizacji przedmiotu umowy, robót nieprzewidzianych dokumentacją techniczną, wynagrodzenie za tę część prac ustalone będzie w oparciu o kosztorysy sporządzone wg obowiązujących Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz cen i stawek przetargowych ( par 4 pkt 1 b).

Par 5

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy
2. Przedmiotem odbiorców częściowych mogą być zakresy określone w załączniku nr do niniejszej Umowy.

Par 6

1. Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbiorców częściowych wpisem do dziennika budowy.
O odbiorze końcowym powiadomi Zamawiającego odrębnym zawiadomieniem na piśmie, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru.
2.Zamawiający wyznaczy datę odbiorów częściowych w terminie 3 dni od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy, a odbioru końcowego w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Par 7

1.Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru do czasu usunięcia wad.
2.Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy nie ponosząc żadnych świadczeń na rzecz Wykonawcy i żądać przywrócenia terenu obiektu do stanu pierwotnego.

Par 8

1.Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2.Termin gwarancji wynosi .....miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego z wyjątkiem urządzeń producenta.
3.Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad.
4.Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
5.Zamawiający uprawniony jest do usunięcia na koszt Wykonawcy wad nie usuniętych przez niego w wyznaczonym terminie.

Par 9

Zapłata za wykonane roboty następować będzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót i finansowania, o którym mowa w par 3 ust. 3 niniejszej Umowy, po dokonaniu odbioru i dostarczeniu faktury, płatnej w terminie 14 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.
W przypadku nie dotrzymania terminów podanych w harmonogramie robót i finansowania z winy Wykonawcy, Zamawiający nie będzie płacił ewentualnych odsetek za zwłokę w zapłacie faktury.

Par 10

Strony stosować będą następujące kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
• Za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki
• Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie rękojmi w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczony od wyznaczonego dnia usunięcia wad
• Inne udokumentowane poniesione koszty, wynikające z nie wykonania robót w terminie umownym

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
• Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego dotyczącego nie przekazanego zakresu robót za każdy dzień zwłoki .

3.Stronom przysługuje kara umowna za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający bądź Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za roboty, od których jedna ze stron odstąpiła.
4.Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionych strat.
Par 11

Wykonawca wyznaczył na kierownika budowy , posiadającego uprawnienia budowlane nr
Zamawiający wyznaczył Inspektorów Nadzoru posiadających uprawnienia budowlane.
Imię i nazwisko Nr i nazwa uprawnień
Par 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Par 13

Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będą właściwe Sądy Powszechne w Poznaniu
Par 14

Zmiany niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają obustronnej zgody wyrażonej w formie pisemnej.
Par 15

Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach. Z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 2 egzemplarze Wykonawca.

Par 16

Integralna cześć umowy stanowią następujące załączniki:
• Załącznik nr 1 - Harmonogram robót i finansowania
• Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy (kalkulacja Wykonawcy)
• Załącznik nr 3 - Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 10:23
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-05 10:41

« wstecz

Banery