BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 248/123/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 3 lipca 2000r.

w sprawie: Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę pojemników na surowce wtórne z terenu powiatu poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633)
Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę pojemników na surowce wtórne z terenu powiatu poznańskiego stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

I. Informacje ogólne.
Powiat Poznański , zwany dalej Zamawiającym ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony na dostawę pojemników na surowce wtórne dla potrzeb powiatu poznańskiego. Przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Pożądany termin realizacji zamówienia

31 sierpień 2000 roku.
II. Przygotowanie ofert.
1.Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę .
3. Oferta winna obejmować całość zamówienia.
4.Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w pkt III niniejszej specyfikacji oraz zdjęcia, foldery oferowanych pojemników.
6. W przypadku gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu , kopia winna być poświadczona za zgodność odpisu z oryginałem przez wykonawcę. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.
7. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
8. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty.
9. Wszystkie strony ofert winny być podpisane, ponumerowane i zszyte.
10. Oferent zamieści ofertę w zamkniętej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie.
Na kopertach musza znajdować się następujące oznaczenia:
a) nazwa i adres Zamawiającego,
b) nazwa i adres oferenta,
c) napis:" Przetarg nieograniczony na dostawę pojemników na surowce wtórne dla potrzeb powiatu poznańskiego"
III. Dokumenty składające się na ofertę.
Oferent załącza do oferty następujące dokumenty:
I. dokument rejestracji firmy z określeniem przedmiotu działalności oraz wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania oferenta( dokument nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)
2. wykaz najważniejszych dostaw zrealizowanych w ostatnich trzech latach.
3. bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok, a w przypadku dostawców nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu - informacji określającej obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem.
4. opinia banku o kondycji finansowej oferenta ze wskazaniem zdolności kredytowej oraz płynności za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia.
5.akceptacja warunków załączonej umowy.
6.referencje zamawiających z ostatnich trzech lat.
7.zdjęcia ,foldery oferowanych pojemników.
8. warunki gwarancji i serwisu.
9. zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne.
10. dowód wniesienia/ wpłacenia wadium.
11. oświadczenie o prawie ubiegania się o zamówienie publiczne.
12. zaświadczenie z Centralnego Rejestru Skazanych o niekaralności oferenta oraz członków władz oferenta w zakresie określonym w art. 19 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o zamówieniach publicznych.
13. oświadczenie, o stosowaniu preferencji krajowych .
14. oświadczenie o stosunku zależności i dominacji.
IV. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie.

cena - 60
wiarygodność - 20
termin dostawy - 10
jakość - 10

V. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Wyboru dokonuje komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt IV niniejszej specyfikacji.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez oferenta stanowiąca sumę punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji przetargowej.
3. Punktacja
a) punkty za cenę:
Pc= ( Cn:/Co)x 100 pkt x 60 % x liczba członków komisji
gdzie: Cn- cena najniższa wśród ofert
Co - cena danego oferenta
b) punkty za wiarygodność członek komisji przetargowej przyznaje od 10 do 100 punktów, oceniając dokumenty oferenta określone w niniejszej specyfikacji.
Punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji przetargowej sumuje się a następnie mnoży razy 20%
c) punkty za termin dostawy.
Pt= ( Tn/To)x100 pkt x 10%
gdzie: Tn- termin najkrótszy
To-termin danego oferenta
d) punkty za jakość członek komisji przetargowej przyznaje od 10 - 100 punktów, oceniając rodzaj materiału z jakiego został wykonany, jego trwałość, estetykę dokumenty oferenta określone w niniejszej specyfikacji.
Punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji sumuje się a następnie mnoży razy 10 %.
O wyborze zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.
VI. Wadium.
Przystępując do przetargu oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,- zł słownie: pięć tysięcy złotych na konto Starostwo Powiatowe w Poznaniu w Banku Handlowym w Poznaniu nr konta 10301247-34916000.
Wadium może być wniesione w:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach instytucji kredytowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. Termin wniesienia wadium upływa dnia 2000.06.19 o godzinie 11:00.
Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 42 ustawy o zamówieniach publicznych.
VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Projektant zobowiązany jest w dacie zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia za przedmiot umowy w formach przewidzianych przez ustawę.
VIII. Tryb Udzielanie wyjaśnień.
I . Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
Krzysztof Generalczyk - tel. 061 8 410-509 pok. 203
Adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00.
2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
3. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
4. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 45 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX. Składanie ofert.
I . Oferty należy składać na adres Zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18/20 pok. nr 002 nie później niż do dnia 31.07.2000 roku godz. 11:00.
2. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt II 10, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona „ ZMIANA" lub „ WYCOFANIE „.
X. Otwarcie i ocena ofert.
l . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2000 r. o godz. 1 1:10 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego I 8/20.
2. Koperty oznaczone „ WYCOFANE „ zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.
3. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele oferentów.
4. Zamawiający ogłosi oferentom
- stan otwieranych ofert,
- nazwę i adres oferenta, którego oferta jest otwierana,
- cenę oferty.
5. Oferty złożone po ustalonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego do wniesienia protestu.
6. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:
a) jest sprzeczna z ustawą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
b) oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił wymagań określonych w ustawie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności nie wniósł wadium.
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
d) jest nieważna na podstawie innych odrębnych przepisów.
7. Zamawiający nie może ujawnić:
a) informacji, których ujawnienie narusza interes państwa, ważne interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji,
b) informacji związanych z przebiegiem badania, oceny i porównania treści złożonych ofert, z wyjątkiem informacji zawartych w protokole.
XI. Wybór oferenta i zawarcie umowy.
1. Wybór wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia dokonany zostanie w oparem o najkorzystniejsze warunki z punktu widzenia kryteriów przyjętych do przetargu.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w następujących przypadkach:
a) w postępowaniu przeprowadzonym w trybie innym niż zamówienie z wolnej ręki wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacji zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d) zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
XII. Protestu i odwołania.
Oferentom ,których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych przysługują środki odwoławcze przewidziane cytowaną ustawą.
Postępowaniu odwoławczemu nie podlega:
- wybór trybu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
- zastosowanie preferencji krajowych,
- odrzucenie wszystkich ofert.
Oferent ma prawo wnieść do Zamawiającego protest w terminie 7 dni od dnia, w którym oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu. Wniesienie protestu dopuszczalne jest wyłącznie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Protest wniesiony po terminie podlega odrzuceniu.
Protest powinien być umotywowany i wniesiony na piśmie. O wniesieniu protestu Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich uczestniczących w postępowaniu wykonawców.
Zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w ciągu 7 dni od jego wniesienia. Brak rozpatrzenia protestu w powyższym terminie poczytuje się za jego oddalenie.
Od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu lub w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, zainteresowanemu oferentowi przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie należy wnieść w terminie 3 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia lub 7 dni od upływu terminu rozpatrzenia protestu. Równocześnie z wniesieniem odwołania oferent wyznacza arbitra. Arbitra wyznacza się z listy arbitrów publikowanej w Biuletynie Zamówień Publicznych. Odwołanie rozpatruje się w terminie ł4 dni od jego doręczenia.
Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 488 pojemników o pojemności 1,5 - 1,6 m³ wykonanych z tworzywa sztucznego, w których zastosowano rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające opróżnianie w systemie HDS, przeznaczonych do zbiórki następujących surowców wtórnych:
- papier i tektura - 122 szt.
- tworzywo sztuczne - 122 szt.
- szkło białe - 122 szt.
- szkło kolorowe - 122 szt.
Pojemniki winny posiadać w zależności od przeznaczenia odpowiednie otwory wlotowe oraz kolorystykę tj.
na papier - niebieski
na szkło białe - biały
na szkło kolorowe - zielony
na tworzywa sztuczne - żółty
Zamawiający przewiduje w odniesieniu do pojemników przeznaczonych na tworzywa sztuczne rozważenie oferty uwzględniającej ich wykonanie w formie koszy z siatką metalową (ocynk) opróżnianych w systemie HDS.
Cena oferty winna obejmować:
- koszt pojemnika wraz z ich dostawą na miejsca wskazane w załączniku nr 2.
Miejsca lokalizacji pojemników w poszczególnych gminach wskażą osoby umocowane do tego przez właściwe Zarządy Gmin.
Załącznik nr 2
Propozycja ilości punktów zbiórki surowców wtórnych
w poszczególnych gminach (*)
Ilość Przewidywane ilości surowców wtórnych
Lp Gmina punktów Surowiec wtórny [m³]
1 Buk 6 1. papier i tektura 57
2. tworzywa sztuczne 38
3. szkło białe } 38
4. szkło kolorowe}
2 Czerwonak 11 1. papier i tektura 152
2. tworzywa sztuczne 93
3. szkło białe } 83
4. szkło kolorowe }
3 Dopiewo 4 1. papier i tektura 65
2. tworzywa sztuczne 40
3. szkło białe } 36
4. szkło kolorowe }
4 Kleszczewo 2 1. papier i tektura 8
2. tworzywa sztuczne 7
3. szkło białe } 10
4. szkło kolorowe }
5 Komorniki 5 1. papier i tektura 80
2. tworzywa sztuczne 49
3. szkło białe } 44
4. szkło kolorowe }
6 Kostrzyn 6 1. papier i tektura 71
2. tworzywa sztuczne 48
3. szkło białe } 48
4. szkło kolorowe }
7 Kórnik 6 1. papier i tektura 61
2. tworzywa sztuczne 43
3. szkło białe } 45
4. szkło kolorowe }
8 Luboń 12 1. papier i tektura 287
2. tworzywa sztuczne 176
3. szkło białe } 157
4. szkło kolorowe }
9 Mosina 11 I . papier i tektura 169
2. tworzywa sztuczne 1 16
3. szkło białe } 1 19
4. szkło kolorowe}
10 Murowana Goślina 7 1. papier i tektura 82
2. tworzywa sztuczne 54
3. szkło białe} 52
4. szkło kolorowe}
11 Pobiedziska 8 1 . papier i tektura 71
2. tworzywa sztuczne 48
3. szkło białe} 48
4. szkło kolorowe}
12 Puszczykowo 7 1. papier i tektura 6S
2. tworzywa sztuczne 40
3. szkło białe} 36
4. szkło kolorowe}
13 Rokietnica 3 1. papier i tektura 24
2. tworzywa sztuczne 23
3. szkło białe } 31
4. szkło kolorowe}
14 Stęszew 5 1. papier i tektura 31
2. tworzywa sztuczne 30
3. szkło białe } 40
4. szkło kolorowe}
15 Suchy Las 3 1. papier i tektura 65
2. tworzywa sztuczne 40
3. szkło białe } 35
4. szkło kolorowe}
16 Swarzędz 18 1. papier i tektura 421
2. tworzywa sztuczne 258
3. szkło białe } 230
4. szkło kolorowe}
17 Tarnowo Podgórne 8 1. papier i tektura 102
2. tworzywa sztuczne 63
3. szkło białe } 56
4. szkło kolorowe
RAZEM 122
(*) w każdym punkcie umieszczone będą 4 kontenery.

Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę pojemników na surowce wtórne dla potrzeb powiatu poznańskiego.

oświadczam że

1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności,
3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
4. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 , który mówi, iż:

„ Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością,
b) dostawców i wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
c) dostawców i wykonawców w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub, których upadłość ogłoszono,
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych"

................................, dn ......... ...............
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

tel./fax ....................................................
składa ofertę dla

Powiatu Poznańskiego

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę pojemników na surowce wtórne:

Cena pojemnika na:
papier- 122 szt. - cena netto................................... zł.
cena brutto................................. zł.
(w tym : cena 1 pojemnika ............................................... zł.)
netto:.................. zł
-brutto:................ zł
tworzywa sztuczne ( pojemnik koszowy 122 szt. - cena netto......................... zł.
cena brutto........................ zł.
(w tym cena: 1 pojemnika) ..........................................................zł
netto: ...................zł
brutto:..................zł
szkło - 244 szt. - cena netto...................................... zł.
cena brutto .................................... zł.
( w tym cena: l pojemnika .................................................. zł.)
netto.................... zł
brutto:................. zł
Wartość zamówienia ogółem w tym:
Cena netto.........................................
Cena brutto ......................................
termin dostawy. .................................................................

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 40 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. ( Dz. U. Nr 76, poz. 344 z późniejszymi zmianami) tzn. 45 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Oświadczamy, że załączony do dokumentacji przetargowej - projekt umowy został/ nie został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
* niepotrzebne skreślić (w przypadku nie zaakceptowania projektu umowy prosimy o podanie proponowanych zmian).
Proponowane zmiany:
..................................................................................................................................

Do niniejszej oferty załączamy wymagane w dokumentacji następujące dokumenty :

1. dokument rejestracji firmy z określeniem przedmiotu działalności oraz wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania oferenta ( dokument nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)
2. wykaz najważniejszych dostaw zrealizowanych w ostatnich trzech latach.
3. bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok, a w przypadku dostawców nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu - informacji określającej obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem.
4. opinia banku o kondycji finansowej oferenta ze wskazaniem danych dotyczących zdolności kredytowej oraz płynności finansowej za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia.
5. akceptacja warunków załączonej umowy.
6. referencje inwestorów z ostatnich trzech lat.
7.zdjęcia, foldery oferowanych pojemników.
8. warunki gwarancji i serwisu.
9. zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne.
10. dowód wniesienia/ wpłacenia wadium.
11. oświadczenie o prawie ubiegania się o zamówienie publiczne.
12. zaświadczenie z Centralnego Rejestru Skazanych o niekaralności oferenta oraz członków władz oferenta w zakresie określonym w art. I 9 ust. I pkt 4 i 5 ustawy o zamówieniach publicznych.
l3. oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych; 14. oświadczenie o stosunku zależności i dominacji

.........................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)


Umowa dostawy

zawarta w dniu .............................. pomiędzy
Powiatem Poznańskim
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
1 . ...........................................................
2. ...........................................................
zwanym dalej Odbiorcą
a
................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. ...........................................................
2. ...........................................................
zwanym dalej Dostawcą
treści następującej
§1
Odbiorca zleca Dostawcy wykonanie usługi polegającej na dostawie 488 pojemników o pojemności 1,5 (1,6) m3 z przeznaczeniem na następujące surowce wtórne:
- makulatura - 122 szt.
- tworzywa sztuczne - 122 szt.
- szkło białe - 122 szt.
- szkło kolorowe - 122 szt.
i rozmieszczeniu tych pojemników w 122 punktach wskazanych na terenie 17-tu gmin powiatu poznańskiego.
§2
Dostawa wymieniona w § 1 dotyczy pojemników na makulaturę o symbolu .................... i cenie jednostkowej ...................... zł., na tworzywa sztuczne o symbolu ................... i cenie jednostkowej ....................... zł., na szkło białe o symbolu ...................... i cenie jednostkowej ........................... zł. i na szkło kolorowe o symbolu ......................... i cenie jednostkowej
...................... zł. Podana cena uwzględnia koszty dostarczenia pojemników do punktów
zbiórki surowców wtórnych.
§3
Dostawca ustali z każdą z 17-tu gmin miejsca lokalizacji punktów, do których dostarczone zostaną po 4 pojemniki tj. po jednym na każdy rodzaj surowców wtórnych. Wykaz ilościowy wymienionych punktów z podziałem na poszczególne gminy Odbiorca przedłoży Dostawcy.
§4
Odbiór wykonania usługi dokonany zostanie przez każdą z 17-tu gmin oraz Odbiorcę
i potwierdzony stosownymi protokołami.
§5
Termin wykonania całości dostawy ustala się na 15 lipca br. Natomiast harmonogram dostaw do poszczególnych gmin ustala Dostawca z tymi gminami, przekazując informację o tym
Odbiorcy.
§6
W przypadku nie dotrzymania przez Dostawcę terminu określonego w §5, Odbiorca ma prawo do kar umownych w wysokości 0,2 % wartości nie zrealizowanej dostawy, za każdy dzień zwłoki.
§7
O ewentualnych trudnościach w uzgodnieniach z gminami Dostawca będzie niezwłocznie
powiadamiał Odbiorcę.
§8
Zapłata za usługę nastąpi w ciągu 14 dni po skompletowaniu wszystkich protokołów odbioru wymienionych w § 4 oraz przedłożeniu u Odbiorcy faktury.
§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10
W sprawach nie ujętych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
§11
W razie ewentualnego sporu właściwy jest sąd powszechny w Poznaniu.
§ 12
Powyższą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej
ze stron.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 10:25
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-05 14:35

« wstecz

Banery