BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 250/125/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 3 lipca 2000r.

w sprawie: udzielenia dotacji Żeglarskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu należącemu do Szkolnego Związku Sportowego "Wielkopolska" w Poznaniu na uczestnictwo załogi jachtu klasy Cadet w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w dniu 10 lipca 2000 roku w Gdyni.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przyznaje się Żeglarskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu należącemu do Szkolnego Związku Sportowego "Wielkopolska" w Poznaniu, dotację w wysokości 1200 zł (słownie: tysiącdwieściezłotych), na pokrycie kosztów wpisowego uczestnictwa załogi w regatach oraz kosztów pobytu w obozie reprezentacji.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu - Marek Woźniak

Uzasadnienie:

Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy należący do Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” w Poznaniu pismem z dnia 16 czerwca 2000 roku, wystąpił o dotację dla załogi jachtu klasy Cadet Dominika Kasprzaka i Marcina Korbika – mieszkających na terenie powiatu poznańskiego – startujących w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w dniu 10 lipca 2000 roku w Gdyni. W „Mistrzostwach Świata” Polskę będzie reprezentowało dziesięć załóg. Zawodnicy brali udział w eliminacjach, które obejmowały cykl trzech regat, w których zajęli I miejsce.
Proponuję podjęcie decyzji o przyznaniu kwoty 1.200 zł na pokrycie kosztów wpisowego załogi do uczestnictwa w regatach oraz pobytu na obozie reprezentacji.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 10:28
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-05 10:44

« wstecz

Banery