BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 264/139/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 lipca 2000r.

w sprawie: powołania komisji kwalifikacyjnej ds. rozpatrzenia wniosków o udostępnienie pomieszczeń podmiotom niepublicznym.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5.06.1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Kwalifikacyjną d/s rozpatrzenia wniosków o udostępnienie pomieszczeń wraz z wyposażeniem podmiotom niepublicznym tworzonym przez dotychczasowych pracowników ZPS s.p.z.o.z., zwaną dalej „Komisją", w składzie:

Przewodniczący: - Gabriela Ozorowska
Zastępca przewodniczącego - Maciej Matuszewski Członkowie:
1. Przedstawiciel Komisji Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej
2. Jadwiga Łabędzka
3. Mariola Kokocińska
4. Leonard Szymański

§ 2. Na podstawie złożonych wniosków o najem lokali stanowiących własność Powiatu Poznańskiego Komisja dokona oceny złożonych wniosków i przedstawi Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.

§ 3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone będzie zgodnie z „Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w oparciu o kryteria określone w zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Pani Gabrieli Ozorowskiej.

§ 5. Uchyla się uchwałę Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 234/109/2000 z dnia 26 czerwca 2000 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. rozpatrzenia wniosków o udostępnianie pomieszczeń podmiotom niepublicznym, tworzonym przez dotychczasowych pracowników Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z., na podstawie umowy najmu w celu udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Zał. nr 1.

REGULAMIN
POSTĘPOWANIA OPINIODAWCZEGO

1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
2. Komisja podejmuje decyzje w spawie zaopiniowania wniosku jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 3-ch członków, w tym przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego.
3. Komisja rozpatruje wnioski, które zostały wypełnione w całości i zawierają opinię wraz z uzasadnieniem dyrektora Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z.
4. Komisja dokonuje wyboru oferenta, którego przedstawi Zarządowi Powiatu Poznańskiego.
5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy uczestnicy posiedzenia.
6. Obsługę techniczną Komisji zapewnia Starostwo Poznańskie.
7. Przewodniczący i członkowie Komisji składają oświadczenie, że nie pozostają w stosunku prawnym lub faktycznym z oferentem, co może budzić wątpliwości co do bezstronności pracy Komisji.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Zał. nr 2

Kryteria oceny oferenta/oferty dot. najmu lokalu użytkowego w obiekcie przy ul. Słowackiego 8/10, stosowane przez komisję kwalifikacyjną Zarządu Powiatu Poznańskiego.
W przypadku zbieżności wniosków preferowane będą podmioty, które zapewnią, co najmniej dotychczasowy zakres świadczeń medycznych, przedstawią propozycje możliwości polepszenia dostępności i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zatrudnią jak największą liczbę pracowników przejętych z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Przy ocenie oferentów/ofert komisja kwalifikacyjna zastosuje następujące kryteria:
1. zakres (rodzaj i zasięg) świadczeń medycznych planowanych - w odniesieniu do
aktualnie udzielanych w danym lokalu przez poradnię/przychodnię/zakład.
2. dostępność świadczeń (czas pracy).
3. liczba zatrudnionych przez niepubliczny podmiot pracowników przejętych z ZPS w odniesieniu do aktualnie zatrudnionych w przychodni/poradni, funkcjonującej w strukturach ZPS.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 13:08
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-05 14:45

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5836
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-05 14:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40