BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 274/149/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 1 sierpnia 2000r. 


w sprawie:  powierzenia panu Romanowi Samcikowi stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie
.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art.36 a ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 96 nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego powierza stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie ul. Topolowa 2, Panu Romanowi Samcikowi.

§ 2. Okres powierzenia obowiązków Dyrektora ustala się na czas od 07.08. 2000 r. do 31.08.2001 r.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Poznańskiego.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
-Gabriela Ozorowska

uzasadnienie:
W dniu 28 czerwca 2000 r. przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie. Konkurs nie wyłonił kandydata, dlatego zgodnie z ustawą o systemie oświaty art.36 a ust. 1,2,3 stanowisko dyrektora szkoły Zarząd może powierzyć bez konkursu osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje, po zasięgnięciu opinii Kuratorium Oświaty i Rady Pedagogicznej. Proponuję skorzystać z tego uprawnienia i powierzyć stanowisko dyrektora obecnemu zastępcy dyrektora WODZ panu Romanowi Samcikowi na okres 1 roku.

Członek Zarządu Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 15:19
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-06 08:38

« wstecz

Banery