BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 297/172/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2000r.


w sprawie: zmiany przydzielonej kwoty dofinansowania Publicznej Szkole Podstawowej w Niepruszewie na realizację zadania pn. "Warsztaty Flażoletowe ".


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 51, art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 261istopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r., w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w związku z uchwałą Nr 150/25/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki ( )uchwały Nr 177/52/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 19 kwietnia 2000 r., w sprawie zatwierdzenia zestawień podziału środków budżetowych 2000 r. (...) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się kwotę przydzielonego dofinansowania Publicznej Szkole Podstawowej w Niepruszewie na realizację zadania pn. "Warsztaty flażoletowe", w ten sposób, że kwotę dofinansowania w wysokości 2.000 zł (słownie: dwatysiącezłotych) wykazaną w zatwierdzonym zestawieniu podziału środków budżetowych na realizację zadań z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury przez gminy, powiatowe lub gminne jednostki organizacyjne lub inne instytucje pod Nr 22 -zwiększa się o kwotę 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

§ 2. Przekazanie zwiększonej kwoty dofinansowania w wysokości ogółem 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) nastąpi na podstawie aneksu do umowy, którego podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:

Pismem z dnia 23 sierpnia 2000 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania -współorganizator zadania pn. "Warsztaty flażoletowe", które odbędą się w dniach od 20 -28 sierpnia 2000 r ., w Szkole Podstawowej w Niepruszewie, zwróciło się o zwiększenie kwoty dofinansowania. Na przedmiotowe zadanie Publiczna Szkoła Podstawowa w Niepruszewie otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.000 zł. ( nr 22 zestawienie środków budżetowych (...)) co ma odzwierciedlenie w umowie zawartej 12.06.2000 r. Stowarzyszenie EMU wyjaśniło w wyżej wymienionym piśmie, że kwota 1.500 zł. jest niezbędna z uwagi na wzrost kosztów pobytu instruktorów z Irlandii. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 23.08.2000 zaopiniowała wniosek pozytywnie. Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o zwiększeniu dofinansowania o 1.500 zł., co daję łączną kwotę dofinansowania w wysokości 3.500 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak
 

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-29 08:42
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-06 09:17

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7223
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-06 09:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56