BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 298/173/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2000r.


w sprawie: przydzielenia dotacji Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu na wykonanie zadania pn. "II Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych ".


Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.). art. 4. art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). art. 118 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr Xl88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1 1. Udziela się dotacji Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu w kwocie 2.500 zł (słownie: dwatysiącepięćsetzłotych) na realizację zadania pn. "II Powiatowe Zawody Sportowo -Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych", które odbędą się w dniu 23 września 2000 roku w Dopiewie.
2. Dotacja określona w ust. 1 stanowi niżej wymienione wydatki budżetu powiatu poznańskiego:
a) kwota 1.250 zł (słownie: jedentysiącdwieściepięćdziesiątzłotych) z działu 87 (rozdział 8795)
-w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
b) kwota 1.250 zł (słownie jedentysiącdwieściepięćdziesiątzłotych) z działu 93 - bezpieczeństwo publiczne.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:

W dniu 2.08.2000 r. Związek Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu zwrócił się z wnioskiem o dotację na wykonanie zadania pn. "II Powiatowe Zawody Sportowo -Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych", które odbędą się w Dopiewie w dniu 23 września 2000 roku. W zawodach sportowo -pożarniczych będą uczestniczyły drużyny pożarnicze z terenu 15 -stu gmin powiatu poznańskiego, Lubonia, oraz Poznania. Całkowity koszt zadania wynosi 5.000 zł, a oczekiwana kwota dotacji 2.500 zł. Sprawa dotacji w/w zadania była omawiana przez Komisję Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 23.08.2000 r. KKKFiT pozytywnie zaopiniowała udzielenie 1/2 dotacji, co do kwoty 1.250 zł z działu 87 -kultura fizyczna, pozostała część winna stanowić wydatki z działu 93 -bezpieczeństwo publiczne. Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o udzieleniu dotacji w wysokości 2.500 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak
 

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-29 08:44
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-06 09:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7222
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-06 09:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 13:36