BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 358/233/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 listopada 2000r.


w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr 209/84/2000 Zarząd Powiatu Poznańskiego z dnia 22 maja 2000 r w sprawie zmiany uchwały 113/99 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty z budżetu powiatu poznańskiego - 2000 r. na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci z powiatu poznańskiego pn. "SPORTOWISKO 2000"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8, art. 51 ust. 1, art. 60 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.),art. 4, art. 42 ust. 1, art.42 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:
 

§ 1. Wprowadza się niżej wymienione zmiany w § 1 uchwały Nr 209/84/2000 Zarząd Powiatu Poznańskiego w sprawie zmiany (...): 1) w ust.4:
- po wyrazach "II klasą PKP" dodaje się wyrazy "w jedną stronę do Warszawy."
- wyrazy "Szkoła Tenisa dokona refundacji kosztów zakupu biletów PKP na rzecz powiatu" zastępuje się wyrazami "Szkoła Tenisa dokona na rzecz powiatu refundacji kwoty 562 zł (słownie pięćsetsześćdziesiątdwazłote) za przejazd dzieci oraz opiekuna grupy w jedną stronę tj. na trasie Poznań - Warszawa.
2) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"Przeznacza się kwotę 534,04 zł (słownie: pięćsettrzydzieściczteryzłote 04/100) na pokrycie kosztów przejazdu PKP dzieci i opiekuna grupy w stronę powrotną tj. na trasie Warszawa - Poznań, z działu 87(8795) budżetu powiatu. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy kosztami zakupu biletów PKP w obie strony a kwotą refundowaną przez Szkołę Tenisa w Warszawie za przejazd w jedną stronę z Poznania do Warszawy".

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr 209/84/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 22.05.2000 r. pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W listopadzie 1999 r. organizatorzy akcji "SPORTOWISKO 2000" zaproponowali współpracę w zakresie organizacji obozu sportowego dla dzieci uzdolnionych sportowo z powiatów całej Polski. Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął uchwałę Nr 113/99 z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty z budżetu powiatu poznańskiego 2000 r. na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci z powiatu poznańskiego pn. "SPORTOWISKO 2000". Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą Nr 209/84/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 22 maja 2000 roku z uwagi na wprowadzone przez organizatorów obozu ustalenia, co do wzrostu kosztów uczestnictwa jednego dziecka finansowanych przez powiat i gminę lub rodziców oraz innych wydatków. Ponadto organizatorzy "SPORTOWISKA 2000" informowali, że pokryją koszty transportu dzieci i nauczycieli za przejazd II klasą PKP, dlatego zgodnie z ich życzeniem rachunek za zakup biletów został wystawiony na Szkołę Tenisa "Tie Break" w Warszawie. Dzieci z powiatu poznańskiego uczestniczyły w III turnusie w terminie 23.07.2000 r. 3.08.2000 r. Z uwagi na opóźnienie w refundacji kosztów podróży czternastu dzieci z powiatu poznańskiego oraz opiekuna grupy prowadzone były rozmowy telefoniczne oraz korespondencja w przedmiotowej sprawie. Pismem z dnia 23.10.2000 r. Szkoła Tenisa udzieliła odpowiedzi, że może zrefundować koszt przejazdu tylko w jedną stronę. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe przelała na konto Starostwa kwotę 562 zł. Faktura nr 012/06/00 z dnia 28.06.2000 r. wystawiona przez PKP w Poznaniu za przewóz dzieci i opiekuna grupy opiewa na kwotę 1096,04 zł. Różnica pomiędzy kosztami zakupu biletów PKP w obie strony, a kwotę refundowaną przez Szkołę Tenisa za przejazd w jedną stronę wynosi 534,04 zł.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 209/84/2000 z dnia 22.05.2000 r.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-30 08:41
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-08 13:33

« wstecz

Banery