BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 362/237/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 listopada 2000r.


w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Na podstawie: art. 36 ust 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu - p. Gabrieli Ozorowskiej

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawce domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82 poz. 929) zmieniło przepisy dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej. W ww. rozporządzeniu określono w § 4 ust. 1 że „Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań domu określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (...)”. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

Załącznik nr 1
Regulamin Organizacyjny
Domu Pomocy Społecznej
w Lisówkach

Postanowienia ogólne
§ 1. Siedzibą Domu Pomocy Społecznej, zwanego dalej,,Domem” jest miejscowość Lisówki gmina Dopiewo.

§ 2. 1. Dom jest jednostką, organizacyjną, powiatu poznańskiego i działa na prawach jednostki budżetowej.
2. Dom wykonuje zadania wynikające w szczególności z:
a) ustawy o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 (tekst jednolity: Dz. U. Nr 64 z 1998 roku poz. 4 14, z późn. zm.),
b) ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 155 z 1998 r. poz. 1014 z pózn. zm.),
c) ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.),
d) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82 poz. 929),
e) niniejszego Regulaminu,
f) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Nr 46 Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1995 roku (Dz. U. Ministra Finansów Nr 14/95).

Organizacja Domu
§ 3 1. Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.
2. Dom pracuje w systemie ciągłym zapewniając wszechstronną,, kwalifikowaną, opiekę w ciągu całego roku.
3. Przyjmowanie mieszkańców odbywa sie wyłącznie na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
4. Pobyt w Domu jest czasowy lub stały i ma charakter dobrowolny.
5. Informacje wewnątrz Domu Przekazywane są przez:
- zebrania mieszkańców i pracowników,
- zebrania Rady Mieszkańców,
- tablice informacyjne,

§ 4 1. Kompleks Domu stanowią następujące budynki:
a) pensjonat dla mieszkańców,
b) budynek socjalny,
c) zabudowa szeregowa domków,
d) kaplica,
e) sala wielofunkcyjna,
f) budynek fizykoterapii i administracji,
g) kotłownia,
h) portiernia,
i) garaże,
j) oczyszczalnia ścieków,
k) trafostacja,
2. Dom posiada:
a) pokoje jedno i wieloosobowe z wyposażeniem,
b) łazienki z toaletami, umywalkami, prysznice- 1 węzeł przeznaczony na 2 pokoje,
c) gabinety lekarskie,
d) gabinety kinezyterapii, fizykoterapii, balneoterapii,
e) salę do imprez kulturalno-artystycznych,
f) pokoje terapii zajęciowej,
g) bibliotekę,
h) basen kąpielowy,
i) salę gimnastyczną.
3. Na każdym piętrze Domu znajdują się:
a) łazienki ogólnodostępne w osobnych pomieszczeniach,
b) pokoje dzienne,
c) aneksy kuchenne,
d) dyżurki pielęgniarskie.
4. Dom zbudowany jest bez barier architektonicznych i umożliwia osobom niepełnosprawnym swobodny dostęp do każdej jego części.

§ 5. 1. Domem kieruje Dyrektor Domu przy pomocy:
a) zastępca dyrektora,
b) głównego księgowego,
c) kirowników komórek organizacyjnych.
2. Dyrektor Domu powołuje i odwołuje, po zasięgnięciu opinii Dyrektora PCPR, Zarząd Powiatu Poznańskiego.
3. Zastępcę Dyrektora Domu powołuje i odwołuje Dyrektor Domu.
4. Dyrektor Domu odpowiedzialny jest za całokształt działalności Domu a w szczególności:
a) kieruje działalnością Domu i reprezentuje go na zewnątrz,
b) Dyrektor jest przełożonym służbowym pracowników Domu i wykonuje w stosunku do nich funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
5. W Domu tworzy sie następujące działy:
a) dział medyczno-rehabilitacyjny,
b) dział opiekuńczo-terapeutyczny,
c) dział administracyjny,
d) dział gospodarczy
6. Przy Domu może działać gospodarstwo pomocnicze.
7. Rodzaje stanowisk i funkcje, zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania premii i nagród regulują odrębne przepisy.
8. Przy Domu mogą powstawać stowarzyszenia działające na rzecz jego mieszkańców.
9. W pomieszczeniach służbowych i pokojach mieszkalnych obowiązuje zakaz trzymania zwierząt.
Zadania Domu

§ 6. 1. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu.
2. Dom zorganizowany jest w sposób, który zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności, umożliwia rozwój osobowości, a w miarę sprawności ich samodzielność.
3. Organizacja i zasady działania Domu uwzględniają, stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców.
4. W Domu działają, zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się z pracowników Domu, do których należy opracowanie indywidualnego planu wspierania dla każdego mieszkańca oraz wspólna z mieszkańcami jego realizacja.

Prawa i obowiązki mieszkańca Domu.
§ 7. Mieszkaniec Domu ma prawo do:

- intymności, poczucia godności osobistej i poczucia bezpieczeństwa,
- korzystania z usług, świadczonych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyboru osoby pierwszego kontaktu,
- korzystania ze świadczeń medycznych w ramach zespołu lekarza rodzinnego, a za jego pośrednictwem do korzystania z usług specjalistów,
- do posiadania własnego drobnego sprzętu (radia, telewizora) i innych rzeczy osobistych a w szczególności: książek, obrazów, fotela itp.
- urlopowania w wymiarze 30 dni w roku, po uprzednim zawiadomieniu Dyrektora Domu, a w szczególnych przypadkach maksymalnie do 60 dni. Wniosek należy składać w formie pisemnej 3 dni przed zamierzonym terminem opuszczenia Domu, podając termin oraz nazwisko osoby, u której zamierza się przebywać. Za okres nieobecności w Domu do 30 dni przysługuje prawo zwrotu wniesionej opłaty za pobyt w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dni nieobecności mieszkańca i 1/3 wniesionej za ten okres opłaty,
- rezygnacji z pobytu w Domu z wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych lub umieszczonych decyzją, Sądu Opiekuńczego,
- organizowania i uczestniczenia w Samorządzie Mieszkańców Domu, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów mieszkańców, współdziałanie z pracownikami Domu,
- poszanowania swoich praktyk religijnych i przekonań,
- zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- uzyskania niezbędnej pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
- uczestnictwa w zajęciach, imprezach organizowanych przez Dom oraz inne placówki, instytucje,
- zgłaszania skarg i wniosków,
- pomocy prawnej w sprawach istotnych dla niego,
- w przypadku zawarcia związku małżeńskiego lub pozostawania w konkubinacie do wspólnego zamieszkania w miarę możliwości lokalowych Domu,
- spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym,
- palenia tytoniu na terenie Domu jedynie w miejscach do tego wyznaczonych,
- wyłaniania w drodze demokratycznych wyborów samorządu. Z każdorazowych wyborów sporządzany jest protokół, a skład Rady mieszkańców podawany jest do publicznej
wiadomości.
Kadencja samorządu trwa 1 rok.

§ 8. Obowiązkiem mieszkańca jest:

- zapoznanie się i przestrzeganie obowiązującego w Domu Regulaminu Organizacyjnego,
- terminowe regulowanie należności, w kwocie zgodnej z decyzją ustalającą opłatę za pobyt w Domu.
- przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego,
- przestrzeganie zasad higieny osobiste,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania z różnych urządzeń elektrycznych i mechanicznych,
- przestrzeganie ciszy nocnej, obowiązującej od godz. 22.00 do 6.00. Cisza nocna zobowiązuje do ściszenia radia i odbiornika telewizyjnego i zaniechania głośnych rozmów.
- dbałość o mienie znajdujące się w Domu,
- nie używanie w pokojach urządzeń mogących spowodować pożar np. grzałki, kuchenki elektryczne itp.
Prawa I obowiązki Domu Pomocy Społecznej w Lisôwkach.


§ 9. Prawa Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
Dom ma prawo do:
- gromadzenia niezbędnych informacji koniecznych do sprawowania opieki, leczenia i rehabilitacji mieszkańców,
- pobierania opłat za pobyt mieszkańca,
- występowania w obronie praw mieszkańców i pracowników,
- kontroli pobytu mieszkańca w Domu,
- kontroli pokoi i rzeczy osobistych pod kątem sanitarno — epidemiologicznym i ppoż.

§ 10. Obowiązkiem Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach jest:

- ochrona praw i wolności mieszkańców, pracowników oraz stwarzanie warunków do ich realizacji,
- zapewnienie bezpieczeństwa osobistego mieszkańcom i pracownikom,
- ochrona informacji o mieszkańcu i ochrona jego wizerunku,
- aktywizacja mieszkańców,
- integracja mieszkańców i personelu Domu ze środowiskiem lokalnym,
- wydawanie posiłków w godzinach: śniadania od godz. 8.00, obiady od godz. 13.00, kolacje od godz. 18.00. Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny,
- zapewnienie dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,
- podejmowanie środków ostrożności na wypadek kradzieży, jednak każda osoba jest odpowiedzialna za swoją, własność pozostającą, wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, na parkingu Domu. Przedmioty wartościowe należy pozostawić w depozytach lub miejscach do tego przeznaczonych.

Finanse i majątek Domu
§ 11. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w jednostkach budżetowych.
2. Środki trwałe i majątek ruchomy stanowią własność Powiatu Poznańskiego i podlegają ewidencji w Domu.
3. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej stanowi plan finansowy.
4. Dom prowadzi działalność opartą na zasadach racjonalnej gospodarki rachunku ekonomicznego, rzetelną rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdawczość i bilans.
5. Dokumenty finansowe, dotyczące bieżącej działalności Domu podpisują Dyrektor Domu i Główny Księgowy.
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Dom używa podłużnej pieczęci z napisem „Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach”.
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu wprowadza się na wniosek Dyrektora Domu.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem nadania.


Poznań, dnia 20 listopada 2000 r.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-30 08:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-08 13:50

« wstecz

Banery