BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 390/265/2000
ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2000r.

w sprawie: zmiany przydzielonej kwoty dofinansowania Towarzystwu Miłośników ziemi Swarzędzkiej na dofinansowanie wydania dodatkowego nakładu publikacji "Tęskno mi do Wierzenicy ".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 51, art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r.,
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadali powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122199 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zadali priorytetowych w dziedzinie kultury
i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w związku z uchwałą Nr 150/25/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultura i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki (....)uchwały Nr 177/5212000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 19 kwietnia 2000 r., w sprawie zatwierdzenia zestawień podziału środków budżetowych 2000 r. (...) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się kwotę przydzielonego dofinansowania Towarzystwu Miłośników Ziemi Swarzędzkiej w Swarzędzu na dodruk publikacji "Tęskno mi do Wierzenicy", w ten sposób, że kwotę dofinansowania w wysokości 1.000 zł (słownie: jednego tysiącazłotych) wykazaną w zatwierdzonym zestawieniu podziału środków budżetowych na realizację zadań z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych pod Nr 611 - zwiększa się o kwotę 1.000 zł (słownie: jedentysiączłotych).

§ 2. Przekazanie zwiększonej kwoty dofinansowania w wysokości 1.000 zł (słownie: jedentysiączłotych) nastąpi na podstawie aneksu do umowy, którego podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 7 grudnia 2000 roku, Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej w Swarzędzu ul. Piaski 12 wystąpiło z wnioskiem o dodatkowe wsparcie finansowe wydanego przez Towarzystwo opracowania "Tęskno mi do Wierzenicy". Na przedmiotowe zadanie Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej otrzymało dofinansowanie w kwocie 1.000 zł. ( nr 611 zestawienie środków budżetowych (...)) co ma odzwierciedlenie w umowie zawartej w dniu 29 maja 2000 roku.
Pełny koszt wydania nakładu 1000 egzemplarzy wyniósł 5.642 zł. Ponieważ nakład rozszedł się błyskawicznie Towarzystwo zdecydowało się zwiększyć nakład o dodatkowe 300 egzemplarzy.
Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2000 r. zaopiniowała wniosek pozytywnie.
Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o zwiększeniu dofinansowania o 1.000 zł., co daję łączną kwotę dofinansowania w wysokości 2.000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-30 11:50
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-18 12:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3676
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-18 12:19
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22