BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁANr 14/1999
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 31 maja 1999r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 1999.

Na podstawie: art. 116 ust. 5 i art. 128.ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego nr VI/44/99 z dnia 30 marca 1999r., zmienioną uchwałą Zarządu nr 10/99 z 22 kwietnia 1999r., zmienionej uchwałą Rady nr VIII/60/99 z dnia 26 maja 1999r. wprowadza się następujące zmiany:
W§1
- litera A - zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o kwotę 74.220zł., w tym na zadania z zakresu administracji rządowej o 74.220zł.
Załączniki nr 1 i 2* do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Kwota dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego po zmianie wynosi 35.886.120zł. w tym dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 6.171.120zł.
- litera B - zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o kwotę 74.220zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej o 74.220zł.
Załączniki nr 3 i 4* do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
Kwota wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego po zmianie wynosi 36.386.120zł., w tym wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 6.171.120zk.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 1999.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W związku z otrzymanymi informacjami z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty w Poznaniu o zwiększeniu dotacji w kwotach:
- 45.000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- 18.000 zł na przeprowadzenie poboru,
- 11.220 zł na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów,
Zarząd Powiatu Poznańskiego przygotował projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową.
Zarząd postanowił wprowadzić powyższe zmiany do budżetu Powiatu i zwiększyć budżet o kwotę 74.220 zł. po stronie dochodów jak i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie postanowiono przeznaczyć kwotę 227.000 zł. z rezerwy oświatowej na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych i opiekuńczo wychowawczych znajdujących się w dziale 79. Kwoty te zostały wyliczone na podstawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad dotowania placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym w dniu 18 maja br.

Wicestarosta Poznański
Jan Grabkowski

*Załaczniki: 1, 2, 3, 4, do wglądu w Wydziale Organizacyjnym  Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-31 09:20
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 08:38

« wstecz

Banery